Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

W I kwartale 2011 Fortuna zwiększyła EBITDA o 44%

Fortuna Entertainment Group – wiodący w Europie Środkowej i Wschodniej operator zakładów wzajemnych, działający w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech – ogłosiła wstępne, nieaudytowane dane finansowe za I kwartał 2011 roku. Grupa przyjęła w okresie od stycznia do marca 2011 łączne zakłady (Amounts Staked) na kwotę 114,16 miliona euro, o 16,5% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Wyniki finansowe Spółki w I kwartale 2011 potwierdzają utrzymanie silnej dynamiki wzrostu odnotowanej w poprzednich kwartałach. Rozwój Grupy był stymulowany przede wszystkim przez rynki Czech i Słowacji oraz segment zakładów bukmacherskich on-line.

„Grupa Fortuna ponownie odnotowała bardzo pozytywne wyniki działalności na wszystkich rynkach oraz dynamiczny wzrost segmentu zakładów on-line. Dobry rezultat osiągnęliśmy także w zakresie sieci kolektur, którą systematycznie optymalizujemy i rozszerzamy za pośrednictwem placówek partnerskich. To pokazuje słuszność naszej strategii, opierającej się na dwóch kanałach dystrybucji, gdzie kolektury pełnią nie tylko funkcję sprzedażową, ale także zapewniają wsparcie dla organizacji zakładów on-line“ – powiedział Jiří Bunda, prezes zarządu Fortuna Entertainment Group.

W I kwartale 2011 roku wygrane brutto (Gross Win) sięgnęły 26,5 miliona euro, co oznacza wzrost o 19,5% w porównaniu do tego samego okresu 2010 roku. W pierwszych trzech miesiącach 2011 EBITDA zwiększyła się o 43,9%  do 8,4 miliona euro. Wzrost na poziomie EBITDA został osiągnięty – obok zdarzeń jednorazowych – także dzięki niższym kosztom operacyjnym, głównie w zakresie zarządzania siecią kolektur. Koszty sieci zmniejszyły się w Czechach, utrzymały na niezmienionym poziomie na Słowacji i nieznacznie zwiększyły w Polsce, ze względu na rosnącą liczbę placówek.

Na odnotowane wyniki finansowe szczególny wpływ miało zwiększenie przychodów z zakładów sportowych organizowanych w Internecie. Wygrane brutto (Gross Win) z zakładów on-line w pierwszych trzech miesiącach 2011 roku wzrosły w porównaniu do I kwartału 2010 o 54,4%, do 8,2 miliona euro.

Wygrane brutto z zakładów przyjmowanych w kolekturach w I kwartale 2011 roku wyniosły 18,3 miliona euro, o 8,5% więcej niż w tym samych okresie roku poprzedniego. Głównym czynnikiem wzrostu w segmencie placówek naziemnych jest wyższa marża, osiągnięta dzięki ostrożniejszemu zarządzaniu ryzykiem, które stanowi jedną z przewag konkurencyjnych Fortuny.

Pomimo dwucyfrowego wzrostu zakładów w Internecie, tradycyjna sieć kolektur naziemnych nadal pozostaje kluczowym kanałem dystrybucji Fortuny i przynosi prawie 70% wygranych brutto, osiąganych przez spółkę. Z tego powodu, podstawą strategii Grupy Fortuna na wszystkich rynkach działalności jest koncentracja na rozwoju i zwiększaniu efektywności sieci kolektur w połączeniu z zakładami on-line. Ponadto, ekspansja sieci naziemnej będzie realizowana w oparciu o model partnerski z najlepszymi lokalnymi przedsiębiorcami.

Wybrane dane finansowe za okres styczeń-marzec 2011 w podziale na poszczególne państwa

(w mln EUR) Czechy zmiana r/r Słowacja zmiana r/r Polska zmiana r/r Malta*
     
Suma wpłaconych stawek (Total Amounts Staked) 60,8 21,3% 39,2 21,3% 13,6 (12,9%) 0,6
Wypłacone wygrane (49,0) 22,0% (29,8) 20,0% (8,2) (23,6%) (0,5)
Wygrane brutto (Gross Win) 11,8 18,5% 9,3 25,9% 5,4 10,9% 0,04
– w tym: on-line 4,4 55,9% 3,7 51,1% 0 bd 0,04
– w tym: kolektury 7,4 3,7% 5,6 13,1% 5,4 10,9% 0

wyniki dotyczące Malty nie mogą być porównywane r/r, ponieważ spółka rozpoczęła działalność w drugiej połowie 2010

Czechy wygenerowały ponad 53% wszystkich stawek wpłaconych w Fortunie w I kwartale 2011 roku, co oznacza wzrost o 51% wobec tego samego okresu 2010 roku. Łączna suma wpłaconych stawek (Amounts Staked) wyniosła w Czechach 60,8 miliona euro, o 21,3% więcej niż w okresie styczeń-marzec 2010. Wygrane brutto wyniosły 11,8 miliona euro w I kwartale 2011 roku, co stanowi wzrost o 18,5%. Wpływ na ten wynik miała ekspansja zakładów w Internecie – wygrane brutto w segmencie on-line wzrosły o 55,9 %, do 4,4 miliona euro. Ponadto, wygrane brutto w segmencie tradycyjnym w Czechach wzrosły o 3,7%, do 7,4 miliona euro. Zysk brutto z zakładów w Czechach wyniósł 9,9 miliona euro, o 18,3% więcej w porównaniu do tego samego okresu 2010 roku.

Udział Słowacji pod względem sumy wpłaconych stawek w pierwszych trzech miesiącach 2011 roku sięgnął 34,3%, co oznacza wzrost z 32,9% udziału w I kwartale 2010. Łączna suma wpłaconych stawek na Słowacji wyniosła 39,2 miliona euro, czyli o 21,3% więcej niż w tym samym okresie 2010. Wygrane brutto na rynku słowackim sięgnęły 9,3 miliona euro w I kwartale 2011 i wzrosły o 25,9%. W tym wygrane brutto z zakładów on-line osiągnęły wartość 3,7 miliona euro, o 51,1% więcej niż w I kwartale 2010 Ponadto, wygrane brutto w kolekturach na Słowacji zwiększyły się o 13,1% i wyniosły 5,6 miliona euro. Zysk brutto z zakładów przyjętych na Słowacji osiągnął wartość 7,4 miliona euro, o 27,1% więcej niż w I kwartale 2010.

Udział Polski w ogólnej sumie wpłaconych stawek wyniósł 11,9% w I kwartale 2011 roku, w porównaniu do 15,9% udziału w analogicznym okresie 2010. Suma wpłaconych stawek na rynku polskim sięgnęła 13,6 miliona w pierwszych trzech miesiącach 2011, o 12,9% mniej niż w I kwartale 2010. Przyczyną tego spadku było zwiększenie podatku płaconego od sumy wpłaconych stawek – który obowiązuje od stycznia 2010 roku – jak również brak możliwości oferowania niektórych produktów fortuny, na przykład gier numerycznych. Z drugiej strony, wygrane brutto w Polsce zwiększyły się do 5,4 miliona w I kwartale 2011 roku, co stanowi wzrost o 10,9%. Zysk brutto z zakładów przyjętych w Polsce wyniósł 3,7 miliona euro, o 26,3% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Rentowność brutto z zakładów na rynku polskim sięgnęła 27,5% w I kwartale 2011, co stanowi wzrost o 8,6% i jednocześnie najwyższy wskaźnik spośród wszystkich rynków, na których działa Fortuna.

Suma wpłaconych stawek spółki FortunaWin z siedzibą na Malcie sięgnęła 0,6 miliona euro w I kwartale 2011. Wygrane brutto z zakładów wyniosły 0,04 miliona euro, a zysk brutto osiągnął wartość 0,03 miliona euro. Maltańska spółka odnotowała 5,6% rentowność brutto w I kwartale 2011 roku.

Pod względem operacyjnym okres od stycznia do marca tego roku był jak dotąd najmocniejszy w porównaniu wszystkich kwartałów od początku 2010 roku. Wynika to ze sprzyjających warunków rynkowych, wysokiej dynamiki zrostu – głównie dzięki zakładom on-line oraz korzystnym dla Fortuny rezultatom zakładów. Zamierzamy kontynuować działania rozpoczęte w ubiegłym roku, zmierzające do zwiększenia efektywności Grupy. Nasze działania oszczędnościowe umożliwiły zwiększenie EBITDA aż o 44% w I kwartale tego roku. W zakresie inwestycji, kluczowe dla Fortuny jest uruchomienie projektu loterii w Czechach. Jesteśmy gotowi wydać jeszcze setki milionów koron czeskich, aby zdobyć zakładany od początku udział w rynku“, dodał Michal Vepřek, dyrektor finansowy Fortuna Entertainment Group.

Strategia i nowe projekty

Jeden z najważniejszych projektów realizowanych przez Fortunę – loteria w Czechach – zostanie wkrótce uruchomiony. Mając na uwadze bieżące zmiany na rynku oraz zainteresowanie operatorów terminali loterii Sazka, spółka postanowiła przyśpieszyć realizację projektu loterii. Sprzedaż komercyjna zdrapek rozpocznie się już w maju 2011 roku. Natomiast uruchomienie gier liczbowych planowane jest na przełom lipca i sierpnia tego roku – o 3 miesiące wcześniej niż pierwotnie zakładano. Następnie, w lipcu 2011 Fortuna planuje uruchomienie 1.000 pierwszych terminali internetowych, oferujących jeden rodzaj loterii oraz możliwość doładowania kredytu telefonu komórkowego.

Przyśpieszenie realizacji projektu loterii pozwoli Fortunie szybciej osiągnąć wyższy udział w rynku gier liczbowych w Czechach. Koszty uruchamianego projektu przekroczą przychody Fortuny z loterii w 2011 roku,  dlatego spółka spodziewa się negatywnego wpływu na EBITDA w wysokości 4-5 mln euro. Większość kosztów zostanie wygenerowana w drugiej połowie 2011 roku i poniesiona przez Fortuna sázková kancelář (Fortuna Czechy), co w efekcie wpłynie na wyniki tej spółki. Mimo to FEG nie spodziewa się znaczących zmian w porównaniu do prognoz finansowych szacowanych przez analityków.

W dniu 15 kwietnia 2011 roku, Sejm uchwalił długo wyczekiwaną nowelizację ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych oraz kilku innych ustaw, co oznacza pozytywne zmiany dla działalności Fortuny. Jeśli nowe przepisy zostaną przyjęte przez Senat i zatwierdzone przez Prezydenta, dopuszczalne będzie legalne oferowanie na polskim rynku zakładów bukmacherskich w Internecie przez licencjonowanych operatorów. Jednocześnie, znowelizowana ustawa pozwoli na walkę z operatorami zagranicznymi, działającymi nielegalnie na polskim rynku. Zgodnie z deklaracjami rządowymi, znowelizowana ustawa ma wejść w życie w III kwartale 2011 roku.

Fortuna ma zamiar konsekwentnie zwiększać liczbę kolektur oraz liczbę zarejestrowanych użytkowników, co jest głównym czynnikiem wpływającym na wzrost sprzedaży, m.in. w zakładach on-line.

Dywidenda

Zarząd Fortuny na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2011 roku w Amsterdamie zdecydował, że podczas Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,3 euro za akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 25 maja 2011 roku w Amsterdamie. Całkowita kwota dywidendy szacowana jest na 15,6 mln euro. Rekomendacja Zarządu jest zgodna z ogłoszoną polityką dywidendową FEG, zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 70-100% skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej. Proponowana wypłata dywidendy za 2010 rok będzie stanowić około 90% skonsolidowanego zysku netto FEG.

Załącznik – wybrane dane finansowe (skonsolidowane, nieaudytowane)

(w mln EUR) Q1 2010 Q1 2011 Zmiana w %
Suma wpłaconych stawek (Amounts Staked) 98,0 114,2 16,5%
Wygrane brutto (Gross Win) 22,2 26,5 19,5%
–      on-line 5,3 8,2 54,4%
–      kolektury 16,9 18,3 8,5%
EBITDA 5,9 8,4 43,9%

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021