Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

W jaki sposób uzyskać zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych?

Zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych

Uwaga: Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Uzyskanie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:

 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

 • wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory;
 • zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo.

Przyjmowanie zakładów wzajemnych jest dozwolone – stosownie do udzielonego zezwolenia – wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych lub przez sieć Internet na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych. Zezwolenie wydawane jest przez Ministra Finansów na wniosek.

Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie określonej liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych lub wykorzystywanie określonej liczby stron internetowych do urządzania zakładów wzajemnych.

Działalność w zakresie prowadzenia zakładów wzajemnych może być prowadzona przez:

1. Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, prowadzące działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych lub loterii audioteksowych. Spółki te mogą prowadzić tę działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie, udzielonym zezwoleniu, a także zasadach wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych.

Działalność ta może być prowadzona pod warunkiem ustanowienia przedstawiciela albo w formie oddziału.

Warunki związane działalnością przedstawiciela opisane zostały poniżej w sekcji „Informacje dodatkowe”.

I. Wymagania dla podmiotów zamierzających prowadzić działalność w zakresie urządzania zakładów wzajemnych:

1. Podmiot musi prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w przypadku spółek, które mają  siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo na zasadach właściwych dla tych spółek.

2. Akcje (udziały) w tych spółkach, może nabywać lub obejmować:

a) osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym;

b) osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wymóg ten nie dotyczy podmiotów, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3. Wysokość kapitału zakładowego spółki nie może wynosić mniej niż 2.000.000 zł.

W przypadku spółek, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), jeżeli kwota kapitału jest wyrażona w walucie obcej, jej wysokość w przeliczeniu na złote nie może być niższa niż 2.000.000 zł. Przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.

4. W spółce nie może być akcji (udziałów) uprzywilejowanych. Wytycznych tych nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

5. W spółce musi być powołana rada nadzorcza.

6. W spółce akcyjnej, mogą być wydawane wyłącznie akcje imienne.

7. Akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki muszą być osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki niemające osobowości prawnej, co do których nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa.

8. Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki muszą posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Wymogu nie stosuje się do podmiotów, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).

9. Przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie toczy się postępowanie przeciwko akcjonariuszom (wspólnikom) posiadającym akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członkom zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki, w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

10. Osoby fizyczne będące wspólnikami (akcjonariuszami) spółki, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej takiej spółki powinni posiadać nienaganną opinię, w szczególności nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Osoby te są obowiązane, na żądanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Warunek ten stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami fizycznymi nieposiadającymi obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z tym że osoby te są obowiązane, na żądanie organu udzielającego  zezwolenia, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazanego w żądaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaświadczenia, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami.

W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet:

1. Urządzenia przetwarzające i przechowujące informacje oraz dane dotyczące tych zakładów wzajemnych, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet może wykorzystywać do ich urządzania wyłącznie stronę internetową, której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych.

3. Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest obowiązany prowadzić, w czasie rzeczywistym, w urządzeniu służącym do archiwizacji danych usytuowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, archiwizację wszelkich danych wymienianych między tym podmiotem a uczestnikiem zakładu wzajemnego, w tym pozwalających na ustalenie przebiegu i wyniku zakładu wzajemnego oraz przeprowadzanych transakcji wynikających z tego zakładu oraz danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika zakładu wzajemnego.

4. Podmiot urządzający zakłady wzajemne jest obowiązany zapewnić funkcjonariuszom celnym dostęp do danych przechowywanych w urządzeniu archiwizującym oraz udostępnić w tym celu odpowiednie narzędzia i oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo danych. Dostęp do danych powinien umożliwiać odczytywanie, kopiowanie i przetwarzanie skopiowanych danych.

5. Podmiot zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych i udostępnianych danych.

II. Podmiot ubiegając się o zezwolenie musi udokumentować:

1. legalność źródeł pochodzenia kapitału;

2. niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych;

3. niezaleganie z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Wymagania te stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych mogą się ubiegać wyłącznie spółki, które udokumentują zgodność działania spółki z właściwymi przepisami:

1) regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

2) dotyczącymi prowadzenia rachunkowości.

Wymagania te stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem urządzania zakładów wzajemnych.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Finansów
Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku

Podmiot składa wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych wraz z załącznikami do Ministra Finansów.

Dokumenty

 • Dokumenty dołączone do wniosku powinny zostać przedłożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym lub ich odpisy przedkłada się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o niezaleganiu z zapłatą należności celnych oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne powinny być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.
 • Zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej powinny być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem ich przedstawienia.
 • Dokument potwierdzający statut prawny to:
  • w przypadku spółek posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki,
  • w przypadku spółek, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, odpis umowy lub statutu spółki.
 • Dokumenty potwierdzające legalność źródeł kapitału to:
  • w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki – zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,
  • w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi – sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach.
 • Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta załącza się za ostatni rok obrotowy, a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność – oświadczenie o zgodności działania spółki z przepisami o rachunkowości.
 • Dokument „zgoda właściciela budynku”, to dokument w którym władający budynkiem (lokalem) wyraża zgodę na korzystanie z budynku (lokalu) na potrzeby prowadzenia działalności związanej z urządzaniem zakładów wzajemnych.

Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwaczłonkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przyjmujące zakłady wzajemne, dołączają odpowiednio dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych w innym państwieczłonkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

1. Ww. spółki do wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych załączają następujące dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedstawiciela warunków określonych w ustawie o grach hazardowych:

 • oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) posiadających akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
 • aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
 • aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedstawiciela warunków określonych w warunkach wejściowych: punkt I.7, I.9, I.10 oraz II.2 i II.3.

W przypadku przedstawiciela będącego osobą fizyczną dołącza się dokumenty dotyczące tej osoby fizycznej.

2. W przypadku podmiotów, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkładają one również wystawione przez właściwe władze państwa ich siedziby lub miejsca zamieszkania aktualne dokumenty dotyczące:

 • legalności źródeł pochodzenia kapitału;
 • niezalegania z zapłatą należności stanowiących w tym państwie odpowiednik należności stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

3. W przypadku gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczeń o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów, w odniesieniu do akcjonariusza (wspólnika), który nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się również obowiązek przedstawienia:

 • aktualnych dokumentów dotyczących pokrycia udziałów lub akcji z takich źródeł, wystawionych przez właściwe władze państwa jego miejsca zamieszkania.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie przewiduje sporządzania dokumentów o których mowa powyżej w punkcie 2 i 3, można zamiast tych dokumentów przedłożyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących legalności źródeł pochodzenia kapitału, niezalegania z należnościami stanowiącymi dochód budżetu państwa, należności celnych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet, wniosek powinien zawierać następujące dane/dokumenty dołączone do wniosku:

 • adres i dokumentację techniczną strony internetowej, która będzie wykorzystywana do urządzania zakładów,
 • projektowane zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników zakładów,
 • ekspertyzę dowodów udziału w zakładach potwierdzającą ich zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych i możliwość weryfikacji ich autentyczności,
 • zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu.

Termin

6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem urządzania zakładów wzajemnych.

2. Weryfikacja wymagań

Minister Finansów sprawdza spełnienie wymagań formalnych złożonej dokumentacji.

Gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, Minister Finansów wzywa podmiot do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Podmiot wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Gdy wniosek spełnia wymagania formalne, przeprowadzana jest weryfikacja merytoryczna wymagań na podstawie treści złożonej dokumentacji. W przypadku, gdy występują wątpliwości lub kwestie wymagające doprecyzowania bądź wyjaśnienia, Minister Finansów wzywa Podmiot do złożenia wyjaśnień lub dokonania korekty.

Termin

6 miesięcy od złożenia wniosku.

3. Wydanie zezwolenia

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, Minister Finansów podejmuje decyzję o udzieleniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Zezwolenie udzielane jest na okres 6 lat.

Do zezwolenia dołącza się zatwierdzone regulaminy zakładów.

Podmiot, odbierając zezwolenie dokonuje opłaty za jego udzielenie. Zezwolenie może być wysłane podmiotowi pocztą. W takim przypadku podmiot musi dostarczyć dowód dokonania opłaty za udzielenie zezwolenia.

Podmiot posiadający zezwolenie na urządzanie gier wzajemnych może wystąpić o przedłużenie określonego w nich terminu rozpoczęcia działalności. Termin ten może zostać przedłużony jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W przypadku nierozpoczęcia działalności w terminie określonym w zezwoleniu, zezwolenie wygasa w całości lub w części, w której nie podjęto działalności.

Minister Finansów może również odmówić wydania zezwolenia.

Uwaga!

Podmiot, który uzyskał zezwolenie podlega obowiązkom określonym w rozdziale 7 (podatek od gier) i rozdziale 8 (sprawozdawczość) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Podmiot posiadający zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych, które wygasa ze względu na upływ terminu na jaki zostało ono udzielone może wystąpić jednorazowo o jego przedłużenie na okres 6 lat.

Dokumenty

Termin

6 miesiące

Ile zapłacisz

2.000% kwoty bazowej oraz dodatkowo:

a) za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych – 50% kwoty bazowej,

b) za urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet – 2.000% kwoty bazowej,

c) za każdą stronę internetową wykorzystywaną do urządzania zakładów wzajemnych – 5.000% kwoty bazowej.

Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego. W 2016 r. kwota bazowa wynosi 4063,75 zł.

Co przygotować na start

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 6 miesiące

Jak możesz się odwołać

Od decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Od postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Ministra Finansów w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Warto wiedzieć

Informacje dotyczące przedstawiciela spółki:

Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które chcą prowadzić działalność w zakresie urządzania gier wzajemnych na terytorium RP, powinny ustanowić przedstawiciela lub oddział na terytorium RP.

Czynności związane z reprezentacją spółki przez przedstawiciela:

Przedstawiciel:

 1. występuje w imieniu i na rzecz spółki, przed organami właściwymi w sprawach z zakresu gier hazardowych;
 2. reprezentuje spółkę, przed organami właściwymi w sprawach z zakresu podatku od gier;
 3. przechowuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentację w języku polskim, w tym ewidencję dotyczącą działalności w zakresie urządzania zakładów wzajemnych.

Przedstawicielem może być prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą:

 1. osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie;
 2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zarządzie której przynajmniej jeden z członków posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie.

Do przedstawiciela stosuje się odpowiednio warunki określone w pkt I.7, I.9, I.10, II.2, II.3 opisane w sekcji „Warunki wejściowe” niniejszej procedury.

Przedstawiciela ustanawia się w drodze pisemnej umowy, która zawiera w szczególności:

 1. nazwy stron umowy oraz ich adresy;
 2. adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela, w przypadku gdy jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;
 3. adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym będzie przechowywana dokumentacja dotycząca działalności w zakresie, urządzania zakładów wzajemnych;
 4. zakres upoważnienia wykraczający poza czynności związane z reprezentacją spółki przez przedstawiciela, określone powyżej;
 5. czas trwania umowy;
 6. warunki rozwiązania umowy, w tym sposób postępowania z przechowywaną dokumentacją dotyczącą działalności w zakresie urządzania gier wzajemnych.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych związanych z urządzaniem zakładów wzajemnych przez sieć Internet podlegających archiwizacji

źródło:  biznes.gov.pl

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021