Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Śnieżynka z Milenium czeka na Twój list!

Napisz, jaki produkt chciałbyś dostać od Śnieżynki Milenium w 2019 a otrzymasz prezent niespodziankę od zakładów bukmacherskich Milenium!

Aby napisać list, musisz zalogować się lub zarejestrować na stronie zakładów bukmacherskich Milenium

*uczestnik promocji otrzyma możliwość
skorzystania z usługi darmowego zakładu bukmacherskiego wyłącznie na spotkanie
oferty zakładów na żywo na stronie Spółki o wartości do 20 zł. 😉

REGULAMIN PROMOCJI „NAPISZ LIST DO ŚNIEŻYNKI” z dnia 19.12.2018 r.

§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa warunki prowadzenia sprzedaży
premiowej o nazwie „Napisz list do Śnieżynki” (zwanej dalej „promocją”),
organizowanej przez spółkę Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w
Zielonej Górze przy ul. Krętej 5 (zwaną dalej „Spółką”), wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000182607.
2. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu
lojalnościowego Liga Mistrzów Milenium wyłącznie na stronie internetowej
www.milenium.pl, zwanej dalej „stroną Spółki”. Powyższa promocja nie jest
prowadzona w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych.
3. Promocja obowiązuje od 20.12.2018 r. do 27.12.2018 lub do wyczerpania puli nagród.
Pula obejmuje 300 nagród. Informacja o zakończeniu promocji zostanie opublikowana
na stronie Spółki. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę.
4. Powyższa promocja nie wyłącza obowiązywania sprzedaży premiowej „Darmowy
zakład”, której warunki określa regulamin promocji „Darmowy zakład” z dnia 04
października 2017 r.

§ 2. Uczestnictwo w promocji.

1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do
czynności prawnych, z wyłączeniem osób wskazanych w dalszej części regulaminu.
2. W promocji nie mogą brać udziału osoby przyjmujące zakłady wzajemne, pracownicy
Spółki oraz ich małżonkowie, konkubenci, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także
osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby
zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Uczestnikami promocji mogą być:
a) osoby, które w czasie trwania promocji dokonały skutecznej rejestracji konta gracza
zgodnie z regulaminem internetowych zakładów wzajemnych
b) osoby posiadające już konto gracza w rozumieniu regulaminu internetowych
zakładów wzajemnych
4. Osoby wskazane w ust. 3 mogą skorzystać z promocji, jeżeli spełnią łącznie
następujące warunki:
a. zalogują się na koncie gracza w rozumieniu regulaminu internetowych
zakładów wzajemnych

§ 3. Zasady promocji.

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 3 Regulaminu, po spełnieniu warunków
określonych w § 2 ust. 5 lub ust. 6 Regulaminu uczestnik promocji otrzyma możliwość
skorzystania z usługi darmowego zakładu bukmacherskiego wyłącznie na spotkanie
oferty zakładów na żywo na stronie Spółki o wartości do 20 zł.
2. Uczestnicy promocji, którzy otrzymają możliwość skorzystania z usługi darmowego
zakładu bukmacherskiego na żywo na stronie Spółki o wartości do 20 zł zostaną o tym
powiadomieni drogą mailową na adres email podany w procesie rejestracji, w terminie
5 dni od dnia zakończenia sprzedaży premiowej „Napisz list do Śnieżynki”.
3. Prawo do skorzystania z promocji wygasa, gdy osoba która spełni warunki promocji nie
zawrze żadnego zakładu na żywo na stronie Spółki w terminie 10 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania powiadomienia drogą mailową na adres email podany w procesie
rejestracji o spełnieniu warunków promocji.
4. Skorzystanie z promocji wymaga wniesienia opłaty za nabyty kupon za gotówkę.
5. W przypadku, gdy kupon objęty promocją będzie przegrany, gracz otrzyma nagrodę w
postaci punktów premiowych stanowiących równowartość opłaty za przegrany kupon,
ale nie więcej niż równowartość 20 zł. Kupon jest przegrany, gdy na jego podstawie nie
należy się żadna kwota do wypłaty, w tym kwota za unieważnienie zakładu.
6. Punkty zostaną dopisane do konta gracza w terminie maksymalnie 10 dni od dnia
rozliczenia zakładu.
7. Zwrot opłaty za kupon, o którym mowa w ust. 5, nie podlega wymianie na gotówkę.
8. Darmowy zakład o którym mowa w § 3 ust. 1 nie podlega wymianie na gotówkę.
9.

§ 4. Dane osobowe

Spółka Milenium Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o. informuje, że wszelkie informacje na
temat przetwarzania danych osobowych, związane również z udziałem w promocji znajdują
się stronie: www.milenium.pl zakładka: Polityka prywatności.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1. Zasady promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o grach
hazardowych, regulaminu zakładów wzajemnych.
2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z
promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art.
66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.milenium.pl/napiszlistdosniezynki .
4. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w
dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym w nowym
regulaminie.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do podejmowania indywidualnych decyzji
wykluczających poszczególnych graczy z promocji lub dopuszczających ich do udziału
w promocji.
6. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres
reklamacja@milenium.pl w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego
reklamacja dotyczy. Reklamację należy zgłosić z adresu poczty elektronicznej
przypisanego do konta gracza, który zgłasza reklamację.
7. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i
pseudonim osoby składającej reklamację, datę zdarzenia objętego reklamacją, opis
okoliczności objętych reklamacją, treść żądania oraz czytelny podpis osoby składającej
reklamację. Pracownik punktu przyjmowania zakładów wzajemnych nie jest
upoważniony do przyjęcia lub przesłania reklamacji w imieniu osoby składającej
reklamację.
8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Spółkę w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia.
9. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Spółki. Osoba, która
złożyła reklamacje zostanie powiadomiona o decyzji Spółki w sposób, w jaki
reklamacja została złożona.
10. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji niespełniającej warunków
formalnych określonych w ust. 8 – 9, przy czym Spółka może wezwać osobę składającą
reklamację do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania pod rygorem odrzucenia reklamacji.
11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.12.2018 r

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021