Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Pozytywna reakcja rynku na IPO Fortuna Entertainment Group

Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii. 

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, („Amerykańska ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub do osób z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych w USA.

Pozytywna reakcja rynku na IPO Fortuna Entertainment Group

Cena Oferty została ustalona na poziomie 4,30 euro
Ostateczna liczba Oferowanych Akcji w Ofercie wynosi 18.200.000 akcji

AMSTERDAM (22 października 2010 roku) – Fortuna Entertainment Group N.V. („Fortuna” lub „Spółka”) – ogłosiła ostateczną cenę Sprzedawanych Akcji oraz Nowych Akcji w górnej granicy przedziału cenowego, tj. na poziomie 4,30 euro za akcję. Wartość Oferty – z uwzględnieniem Opcji Dodatkowego Przydziału – sięgnęła 78,26 mln euro. Zainteresowanie ofertą i popyt przerosły oczekiwania Spółki.

Najważniejsze informacje o ofercie:

  • Cena Oferty dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych została ustalona na poziomie 4,30 euro za akcję.
  • Cena Oferty w przeliczeniu na złotówki (dla płatności w ofercie publicznej w Polsce) wynosi 17,00 zł, obliczona na podstawie kursu walutowego 3,9533 zł/euro [1].
  • W sumie w Ofercie zostało przydzielonych 18.200.000 Oferowanych Akcji , w tym 2.000.000 akcji nowej emisji, co stanowi łącznie 35% kapitału zakładowego Fortuny.
  • Łączna wartość Oferty, obliczona na podstawie Ceny Oferty (z uwzględnieniem Opcji Dodatkowego Przydziału), wynosi 78,26 mln euro, a łączna  kapitalizacja Spółki, po uwzględnieniu nowej emisji akcji 223,6 mln euro.
  • Łączny popyt na akcje wśród inwestorów indywidualnych w Ofercie w Polsce, Czechach i na Słowacji wyniósł niemal 13 mln euro. Inwestorom indywidualnym przydzielono 1,82 mln akcji. Łączny popyt na akcje w całej Ofercie prawie dwukrotnie przewyższył wartość oferowanych akcji.
  • Spółka zamierza wykorzystać środki netto pozyskane z subskrypcji Nowych Akcji na uruchomienie loterii w Czechach. Wszelkie środki, które nie zostaną wykorzystane, zasilą zasoby gotówkowe Spółki.
  • Obrót akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze (PSE) ma się rozpocząć w dniu 27 października 2010 roku, zaś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w dniu 28 października 2010 roku. Obrót warunkowy na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze rozpocznie się w piątek (22 października).

[1] Według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 2010

Jiří Bunda, prezes zarządu Fortuna Entertainment Group: „Jest nam niezmiernie miło przyjąć nowych akcjonariuszy Fortuny. Pragniemy zapewnić, że – jako zarząd – dołożymy wszelkich starań, by wartość ich inwestycji wzrastała w kolejnych latach. Notowanie akcji Spółki na giełdzie zapewnia nam bazę finansową do uruchomienia loterii w Czechach – jednego z najbardziej obiecujących projektów, zmierzających do rozwoju naszej firmy.

Jozef Janov, przewodniczący Rady Nadzorczej Fortuna Entertainment Group „Ostatnie 2 tygodnie były niezwykle wymagające. Podczas roadshow spotkaliśmy się z 78 inwestorami instytucjonalnymi, przeprowadziliśmy także po 2 prezentacje dla inwestorów indywidualnych w 5 krajach. Pokonaliśmy ponad 10.000 km, ale zainteresowanie akcjami Fortuny przerosło nasze oczekiwania. Największy popyt został zgłoszony ze strony inwestorów instytucjonalnych (funduszy emerytalnych, inwestycyjnych, asset management, private banking i firm ubezpieczeniowych) z Polski, Czech, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszymi akcjonariuszami zostały także fundusze ze Skandynawii, mające już doświadczenie z własnych rynków w zakresie inwestowania w firmy z sektora zakładów wzajemnych i loterii. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu pierwszej oferty publicznej Grupy Fortuna.”

Fortuna Entertainment Group – Podstawowe informacje
Fortuna Entertainment Group to największa w Europie Środkowej i Wschodniej grupa oferująca zakłady bukmacherskie (pod względem obrotów w kolekturach). Z przedsiębiorstwa działającego od 1990 roku w Czechach, Fortuna przekształciła się w międzynarodową grupę obecną także na rynkach w Polsce i na Słowacji.

Spółka założycielska – FORTUNA sázková kancelář, a. s. – powstała w 1990 roku w Pradze. Terno, a. s. została założona rok później na Słowacji. W 2005 roku grupa inwestycyjna Penta stała się właścicielem obu spółek i w tym samym roku przejęła polskiego operatora zakładów bukmacherskich – Profesjonał. Wszystkie spółki zostały zintegrowane pod jedną marką.

Dzięki 20-letniemu doświadczeniu na rynkach Europy Centralnej, Fortuna wyznacza standardy i trendy w branży zakładów wzajemnych. Grupa konsekwentnie inwestuje w rozwój nowych produktów i ekspansję sieci kolektur. Celem Fortuny jest dostarczanie rozrywki osobom zainteresowanym sportem, śledzącym wydarzenia sportowe i zawierającym zakłady na spotkania swoich ulubionych drużyn i zawodników. Obecnie Fortuna posiada ponad 1300 kolektur w trzech krajach: w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Grupa ustawicznie śledzi zachodzące zmiany regulacyjne i szanse rynkowe pojawiające się w Europie Środkowej oraz Wschodniej. Grupa stworzyła FortunaWin, internetową platformę zakładów wzajemnych i gier losowych, umożliwiającą oferowanie produktów na nowych rynkach, w kolejnych krajach. Obecnie przez internetową platformę zakłady wzajemne i gry losowe oferowane są klientom na Węgrzech.

Mocną stroną Grupy jest zespół profesjonalnych bukmacherów posiadających doświadczenie na lokalnych rynkach oraz doskonałą wiedzę o sporcie w ujęciu globalnym. Ponadto, Grupa dysponuje zaawansowaną platformą zarządzania ryzykiem, opartą o unikalne know-how i najwyższe światowe standardy technologiczne.

Więcej informacji:

Fortuna Entertainment Group N.V.
Vladan Crha
Tel.: +420 739 607 562
Email: crha.vladan@ifortuna.cz

Bison & Rose
Vladimír Bystrov
Tel.: +420 777 130 788
Email: vladimir.bystrov@bisonrose.cz

Genesis PR
Eliza Misiecka
Tel.: +48 601 073 735
email: eliza.misiecka@genesispr.pl

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna w całości ani w części stanowić, ani nie może być rozumiana jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii (ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie jest niezgodne z prawem), ani też nie powinna w całości ani w części stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Fortuna Entertainment Group N.V. („Spółka”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Czech, Słowacji i Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPWW”) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze („GPWP”). Prospekt został zatwierdzony przez Autoriteit Financiële Markten (“AFM”), Organ Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym Holandii i został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 37 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art.125d(2) słowackiej ustawy o nr 566/2001 o papierach wartościowych i usługach inwestycyjnych i zmianach w innych ustawach oraz art. 36f(1) czeskiej ustawy nr 256/2004 o podmiotach na rynkach kapitałowych, tj. po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od AFM dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski oraz po otrzymaniu przez Narodowy Bank Czech od AFM dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu i tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język czeski oraz po otrzymaniu przez Narodowy Bank Słowacji od AFM dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu i tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język słowacki.

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.fortunagroup.eu), Slovenská sporiteľňa, a.s. (www.slsp.sk), Česká spořitelna, a.s. (www.csas.cz), brokerjet České spořitelny, a.s. (www.brokerjet.cz), Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl) oraz AFM (www.afm.nl).

Egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej dostępne są w siedzibie Spółki w Holandii oraz w siedzibie Česká spořitelna, a.s. w Czechach, Slovenská sporiteľňa, a.s. na Słowacji, brokerjet České spořitelny, a.s. w Czechach., UniCredit CAIB Poland S.A. w Polsce oraz w punktach obsługi klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz Domu Maklerskim Pekao w Polsce.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021