Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Na luzie i bez ryzyka w zakładach bukmacherskich Milenium

W wybrane dni zakład NA LUZIE I BEZ RYZYKA umożliwia obstawianie piłkarskich hitów na wyjątkowych warunkach. Wystarczy, że w dniu promocji zawrzesz zakłady za min. 40 PLN, a zdarzenie z promocyjnego meczu wytypujesz w zakładzie pojedynczym lub wielokrotnym za 20 PLN. Jeśli okaże się przegrany, zakłady bukmacherskie Milenium zwrócą Ci jego stawkę!

 • Jakie zdarzenia zalicza się do promocji?
  W promocji NA LUZIE I BEZ RYZYKA biorą udział zakłady pojedyncze i wielokrotne w grze standard, które zawierają dowolne zdarzenie z meczu objętego promocją.
 • Jakie warunki muszę spełnić, aby skorzystać z zakładu NA LUZIE I BEZ RYZYKA?
  W dniu promocji obstaw zakłady za co najmniej 40 PLN. Może to być wiele zakładów za mniejsze stawki. Przynajmniej jeden z tych zakładów musi zawierać zdarzenie należące do promocji i być zagrany za stawkę równą 20 PLN. Za pierwszy przegrany zakład, który spełnił warunki promocji, otrzymasz zwrot stawki na konto gracza.
 • Czy jeśli obstawę kilka kuponów ze zdarzeniem promocyjnym, w przypadku przegranej otrzymam zwrot za każdy z nich?
  Nie. Zakład NA LUZIE I BEZ RYZYKA dotyczy pierwszego z przegranych zakładów zawierających promocyjne zdarzenie.
 • Jakie zdarzenia nie biorą udziału w promocji?
  Do promocji nie zaliczają się zakłady anulowane, zawarte za kredyty, zakłady Totalizatora i zakłady na żywo, a także obejmujące co najmniej jedno zdarzenie z SUPEROFERTY i Typu Dnia. Zakład NA LUZIE I BEZ RYZYKA nie łączy się także z bonusem GRAND.

REGULAMIN PROMOCJI
„Na luzie & bez ryzyka”
z dnia 30.10.2018 r.

§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa warunki prowadzenia sprzedaży
premiowej o nazwie „Na luzie & bez ryzyka” (zwanej dalej „promocją”), organizowanej
przez spółkę Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy
ul. Krętej 5 (zwaną dalej „Spółką”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000182607.
2. Promocja obowiązuje od dnia 30.10.2018 do odwołania, o którym Spółka poinformuje
na stronie internetowej www.milenium.pl lub do dnia ogłoszenia nowego regulaminu
promocji, w dniach wskazanych przez Spółkę.
3. Promocja jest prowadzona wyłącznie na stronie internetowej www.milenium.pl w
ramach programu lojalnościowego Liga Mistrzów Milenium.

§ 2. Uczestnictwo w promocji.
1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do
czynności prawnych, z wyłączeniem osób wskazanych w dalszej części regulaminu.
2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Spółki oraz ich małżonkowie,
konkubenci, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem
przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym
gospodarstwie domowym.
3. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla klientów posiadających konto gracza służące
do zawierania internetowych zakładów wzajemnych Spółki i jednocześnie będących
uczestnikami Ligi Mistrzów Milenium.
4. Korzystanie z promocji jest dobrowolne.

§ 3. Zasady promocji.
1. Najpóźniej w dniu obowiązywania promocji Spółka publikuje nazwę wydarzenia, które
będzie objęte promocją, zwanego dalej „wydarzeniem promocyjnym”.
2. Nagrodą w promocji jest 20 zł w formie kredytów uprawniających do zawierania
zakładów wzajemnych Spółki.
3. Do udziału w promocji zalicza się tylko zakłady Pojedyncze i Wielokrotne w grze
Standard zawierające dowolne zdarzenie należące do wydarzenia promocyjnego z
1
Regulamin promocji „Na luzie & bez ryzyka” z dnia 30.10.2018 r.
wyłączeniem zakładów:
– anulowanych,
– Totalizatora,
– zawartych za kredyty,
– obejmujących co najmniej 1 zdarzenie z grupy zdarzeń Superoferta,
– obejmujących co najmniej 1 zdarzenie z grupy zdarzeń Typ Dnia,
– zawartych w ramach promocji „5-10-15”,
– zawierających zdarzenia typu „Na żywo”.
4. Aby otrzymać nagrodę, o której mowa w ust. 2, muszą być spełnione następujące
warunki:
a) w dniu odbywania się wydarzenia objętego promocją klient zawrze dowolne zakłady za
co najmniej 40 zł (może być to wiele zakładów za mniejsze stawki), oprócz zakładów
anulowanych i zakładów Totalizatora, przed czasem rozpoczęcia się wydarzenia objętego
promocją,
b) co najmniej jeden zakład będzie zawarty za stawkę równą 20 zł i będzie spełniał
warunki określone w ust. 3,
c) zakład, o którym mowa w lit. b, będzie przegrany.
5. Jeżeli w danym dniu klient zawarł więcej niż jeden zakład, o którym mowa w ust. 4 lit. b,
otrzyma on nagrodę tylko wtedy, gdy pierwszy (najwcześniej zawarty) z takich zakładów
okaże się przegrany.
6. Nagroda zostanie przyznana najpóźniej 2 dni po dniu wydarzenia objętego promocją.
7. Dodatkowe informacje dotyczące promocji określone są w Załączniku nr 1.

§ 4.Postanowienia końcowe.
1. Zasady promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o grach
hazardowych, regulaminu internetowych zakładów wzajemnych i regulaminu programu
Liga Mistrzów Milenium.
2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z
promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
§ 1 Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.milenium.pl.
4. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w
dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym w nowym regulaminie.
5. Spółka zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających
poszczególnych klientów z promocji lub dopuszczających ich do udziału w promocji.
6. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres
2
Regulamin promocji „Na luzie & bez ryzyka” z dnia 30.10.2018 r.
reklamacja@milenium.pl w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego
reklamacja dotyczy. Reklamację należy zgłosić z adresu poczty elektronicznej
przypisanego do konta gracza klienta, który zgłasza reklamację.
7. Reklamacja musi zawierać dane osobowe (imię, nazwisko, adres i pseudonim osoby
składającej reklamację, o ile został określony), datę zdarzenia objętego reklamacją, opis
okoliczności objętych reklamacją oraz treść żądania.
8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Spółkę w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia.
9. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Spółki. Uczestnik promocji
zostanie powiadomiony o decyzji Spółki na adres e-mail, z którego reklamacja została
zgłoszona, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
10. Reklamacje niespełniające warunków określonych w ust. 6-7 nie będą rozpatrywane,
niemniej jednak Spółka może wezwać uczestnika do uzupełnienia braków formalnych
reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia
reklamacji.
11. Klient nie ma możliwości przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
12. Traci moc Regulamin promocji „Na luzie & bez ryzyka” z dnia 18.10.2018 r.
13. Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.10.2018 r.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021