Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Głosuj, który esportowy projekt otrzyma wsparcie STS

W ramach idei wspierania polskiego esportu bukmacher ogłosił akcję, w której 3 oddolne inicjatywy mają szansę na otrzymanie dofinansowania. O tym, który projekt otrzyma wsparcie bukmachera, zdecydują Gracze STS w dedykowanym głosowaniu!

Zdecyduj, który esportowy projekt otrzyma finansowe wsparcie od STS. Akcję nagłaśniają innocent i Nervarien!

Ty głosujesz, bukmacher wspiera!

W ramach idei wspierania polskiego esportu ogłosiliśmy akcję, w której 3 oddolne inicjatywy mają szansę na otrzymanie dofinansowania. O tym, który projekt otrzyma nasze wsparcie, zdecydują Gracze STS w dedykowanym głosowaniu!

Od 28 listopada do 5 grudnia włącznie codziennie możesz oddać jeden głos na projekt, który Twoim zdaniem najbardziej zasługuje na dofinansowanie.

Finał akcji odbędzie się wieczorem 5 grudnia na Twitchowych kanałach innocenta i Nervariena podczas wspólnego streama. Kwota, którą przekażemy na zwycięski projekt, będzie równa łącznej liczbie widzów w peaku transmisji u obu naszych ambasadorów.

Zapraszamy do głosowania!

Kobiecy turniej CS:GO w Poznaniu

O inicjatywie

Z inicjatywy Sandry 'fridy’ Wojnowskiej, polskiej zawodniczki CS:GO, na początku 2018 roku powstała akademia CS:GO dedykowana kobietom. Miała na celu aktywizowanie kobiecej części społeczności i wyłonienie najlepszych dziewczyn, którym zapewniona miała zostać promocja i możliwość dalszego rozwoju w grze.

Projekt zakończył się sukcesem, a teraz frida wraz z finalistkami tworzy zespół Team Phoenix. Kolejną akcją mającą na celu aktywizację kobiecej części sceny esportowej będzie dedykowany im turniej CS:GO z udziałem najpopularniejszych zawodniczek, komentatorek i ekspertów.

Realizacja planowana jest na wiosnę przyszłego roku w Poznaniu.

Edu Esports League – sezon 2018/2019

O inicjatywie

Ogólnopolskie rozgrywki akademickie organizowane przez Esports Association. Dzięki współpracy stowarzyszenia z 16 szkołami wyższymi z całego kraju, oficjalne reprezentacje uczelni rywalizują w League of Legends i CS:GO na przestrzeni niemal całego roku akademickiego.

Zwycięzcy będą reprezentować Polskę na akademickich turniejach międzynarodowych, podobnie jak drużyna Politechniki Wrocławskiej na rozgrywanych na Teneryfie finałach University Esports Masters w lipcu bieżącego roku.

 

#PACTit Challenge 4: Multigames

O inicjatywie

Kolejna inicjatywa organizacji PACT mająca na celu integrację społeczności esportowej.

Po edycjach skierowanych m.in. do pracowników organizacji (#PACTit Challenge: Staff) i kobiet (#PACTit Challenge: Ladies), tym razem celem jest event, w którym zaproszone organizacje rywalizować będą w różne gry jednym specjalnie przygotowanym na tę okazję dedykowanym składem.

Realizacja planowo na początku 2019 roku.

REGULAMIN GŁOSOWANIA W AKCJI „GŁOSOWANIE ESPORTOWE”

z dnia 28 listopada 2018 r.

1. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć
w następujący sposób:

Administrator/Organizator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 8, kod pocztowy: 40-246, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 2.496.000 zł, NIP: 6422187001, prowadzący Głosowanie.

Głosowanie – celem głosowania jest wybór przez Uczestników projektu, który zostanie objęty wsparciem przez Organizatora. Wybór nastąpi spośród trzech projektów uprzednio wyselekcjonowanych przez Organizatora. Głosowanie jest prowadzone za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej https://www.sts.pl/pl/glosowanie-esportowe/.

Regulamin – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika biorącego udział w Głosowaniu.

Regulamin Gry – regulamin zakładów bukmacherskich obowiązujący w Internecie. Treść Regulaminu Gry jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.sts.pl.

Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem www.sts.pl lub jego rozwinięciami.

Uczestnik – Użytkownik biorący udział w Głosowaniu.

Użytkownik – pełnoletni użytkownik Serwisu, posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który jest klientem Organizatora i posiada prawidłowo założone i zweryfikowane konto w Serwisie. Użytkownik musi być zalogowany, aby możliwe było oddanie głosu.

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału i głosowania w Akcji „Głosowanie esportowe” odbywającej się w Serwisie na podstronie https://www.sts.pl/pl/glosowanie-esportowe/.
 2. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej https://blog.sts.pl/regulamin-glosowania-esportowego-wspieramypolskisport w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Nadto prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników w odniesieniu do procesu założenia, weryfikacji i posiadania konta w Serwisie podlegają postanowieniom Regulaminu Gry.
 4. Uczestnictwo w Głosowaniu jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnicy Głosowania są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 5. Udział Uczestnika w Głosowaniu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem Uczestnika do jego przestrzegania.

3. Zasady Głosowania

 1. Głosowanie rozpoczyna się dnia 28.11.2018r o godz. 18:00 i trwa do dnia 5.12.2018r. do godz. 20:00.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Organizatora w ciągu 3 dni od dnia zakończenia Głosowania.
 3. Jeden Uczestnik ma prawo oddać jeden głos na wybrany projekt co 24 godziny w trakcie trwania Głosowania.
 4. Projekt, który zdobędzie najwięcej głosów otrzyma dofinansowanie od Organizatora kwotą równą łącznej liczbie widzów w peaku transmisji prowadzonej wspólnie przez Damiana „Nervariena” Ziaję i Pawła „Innocenta” Mocka w dniu 05.12.2018r. między godziną 18:00 a 20:00.
 5. W przypadku zdobycia takiej samej, największej liczby głosów przez więcej niż jeden projekt, kwota przeznaczona na wsparcie zostanie podzielona po równo między te projekty.
 6. Aktualna liczba głosów oddanych na dany projekt dostępna jest przez cały czas trwania Głosowania na stronie internetowej https://www.sts.pl/pl/glosowanie-esportowe/. Organizator Głosowania zastrzega sobie prawo do aktualizacji wyników głosowania raz dziennie.
 7. Organem nadzorującym Głosowanie jest Komisja, w której skład wchodzą trzy osoby ze strony Organizatora. Do zadań Komisji należeć będzie nadzór na Głosowaniem, w tym w szczególności weryfikacja prawidłowości oddanych głosów oraz prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

 

4. Odpowiedzialność

 1. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Głosowaniu lub anulowania jego głosu.
 2. Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności:
 1. a) naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Głosowania;
 2. b) naruszenia polegające na niespełnieniu warunków uczestnictwa w Głosowaniu.
 1. Uczestnik zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Głosowania, nie korzystać z Głosowania w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
 2. Za ingerowanie w przebieg Głosowania będą uważane w szczególności wszelkie działania, które naruszały będą jego zasady oraz przebieg.
 3. Uczestnik Głosowania zobowiązuje się w szczególności do niedekompilowania, nie wykorzystywania skryptów, nie ingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora Głosowania narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie oraz do niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w Głosowaniu.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do trwałego zablokowania możliwości Głosowania przez danego Uczestnika.
 5. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania głosów oddanych w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, w szczególności przy użyciu wzbudzających uzasadnioną wątpliwość Organizatora kont, a także w przypadku wykorzystania do oddania Głosów narzędzi informatycznych sprzecznych z zapisami niniejszego Regulaminu, zasadami fair play.
 6. W przypadku, gdy niezgodne z Regulaminem działanie Uczestnika wyrządziło Administratorowi szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności Serwisu, Administrator jest uprawniony do dochodzenia roszczeń od Uczestnika.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika, niezgodne
  z postanowieniami Regulaminu.
 8. Niedozwolone jest zakłócanie działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Administratora oraz podejmowanie prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Serwisu lub jej składowych, a także nie dokonywanie samowolnej ingerencji w kształt lub treść Serwisu.

5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych i eksploatacyjnych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 8, 40-246 Katowice.
 2. Przystąpienie do Głosowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzaną Akcją, w szczególności udokumentowania Akcji oraz przeprowadzenia ewentualnej procedury reklamacyjnej.

6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Głosowania mogą być zgłaszane przez drogą mailową na adres kontakt@sts.pl w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Głosowania.
 2. W reklamacji Uczestnik powinien podać jej przedmiot, uzasadnienie reklamacji oraz wskazać dane umożliwiające kontakt z Uczestnikiem, takie jak np.: adres korespondencyjny, adres mailowy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 4. Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Uczestnikiem.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.11.2018r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian regulaminu każdy Uczestnik zostanie uprzednio poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie www.sts.pl informacji o planowanej zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021