Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Freebet 25 PLN na mecz Polska – Portugalia

Sprawdź niespodziankę przed meczem Polska – Portugalia.

Nie możesz doczekać się meczów Polski z Portugalią i Włochami? STS ma dla Ciebie niespodziankę! Wspieraj biało-czerwonych i załóż konto na STS w dniach 10.10.2018 (01:00) do 11.10.2018 (do 23:59).
W trakcie rejestracji w polu „kod promocyjny” wpisz „POLSKA”, a otrzymasz freebet w wysokości 25 PLN. Po prostu!

Ważna uwaga: oferta łączy się z bonusem powitalnym – 1 000 PLN.

 

REGULAMIN AKCJI „Mistrzowskie emocje rządzą I”
z dnia 09.10.2018 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji „Mistrzowskie emocje rządzą I”
(zwanej dalej „Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o. z siedzibą
w Katowicach, ul. Porcelanowa 8, kod pocztowy: 40-246, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 2.496.000
zł, NIP: 6422187001, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Akcja odbywa się na stronie internetowej Organizatora www.sts.pl, na zasadach opisanych w niniejszym
regulaminie (dalej „Regulamin”) oraz podlega zasadom określonym w Regulaminie Zakładów
Bukmacherskich obowiązującym na www.sts.pl (zwanym dalej „Regulaminem Gry”).
4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie, Regulaminie Gry
oraz we właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne
w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
5. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy o grach hazardowych z dnia
19 listopada 2009r. (Dz.U.2018.165 z późn. zm.)
6. Treść Regulaminu oraz Regulaminu Gry jest udostępniona na stronie www.sts.pl.
7. Akcja rozpoczyna się dnia 10.10.2018 o godzinie 01:00 i trwa do dnia 11.10.2018 do godziny 23:59.
8. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora oraz
członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

§ 2 Zasady udziału w Akcji

1. W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w trakcie
trwania Akcji dokonała rejestracji i założyła internetowe konto do zawierania zakładów wzajemnych zgodnie
z Regulaminem Gry, które zostało prawidłowo zweryfikowane przez Organizatora oraz podczas rejestracji w
polu „kod promocyjny” wpisała hasło POLSKA. (zwana w treści Regulaminu: „Uczestnikiem”).
2. Udział w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Uczestnika
do przestrzegania Regulaminu oraz oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Akcji.

§ 3 Nagrody

1. Każdy Uczestnik, który spełni warunki udziału w Akcji zawarte w § 2, otrzyma nagrodę w postaci zasilenia
konta bonusowego kwotą wynoszącą 25 PLN z przeznaczeniem na zawieranie zakładów u Organizatora na
www.sts.pl.
2. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia nagrody na osobę trzecią ani do żądania jej wymiany
na jej równowartość w gotówce.
3. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom w termini
wytypowania dowolnych zakładów za łączną stawkę odpowiadającą trzykrotności otrzymanego bonusu, z
minimalnym kursem całkowitym wynoszącym 1,91. Możliwość wykorzystania bonusu kończy się kiedy
wszystkie zawarte na koncie bonusowym kupony zostają rozstrzygnięte, a saldo konta jest mniejsze niż 2,00
zł, co uniemożliwia dalszą grę. Po spełnieniu warunków określonych powyżej pozostała kwota bonusowa
zostanie przypisana do konta depozytowego z możliwością dalszej gry lub wypłaty. Otrzymany bonus nie
może zostać wykorzystany na Zakłady Specjalne – „HIT DNIA” oraz MAXIKOMBI.

§ 4 Odpowiedzialność

Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, osobowych, danych
kontaktowych oraz innych informacji;
b) szkody wyrządzone przez Uczestnika spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami
Regulaminu.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy
o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji, przyznania nagrody, rozpatrzenia reklamacji
oraz udokumentowania Akcji przetwarza dane osobowe Uczestnika, podane przez niego w formularzu
rejestracyjnym do zakładania konta STS.

§ 6 Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem Akcji zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres e-mail:
kontakt@sts.pl lub pisemną na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy (opcjonalnie), uzasadnienie
reklamacji oraz login konta STS.
3. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane przez komisję powołaną z 3 przedstawicieli Organizatora
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2018 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Organizator uprzednio
poinformuje Uczestników o treści planowanych zmian przez umieszczenie przez Organizatora na stronie
www.sts.pl informacji o planowanej zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian. Zmiana
Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestnika w trakcie trwania Akcji.
3. W przypadku, gdy Uczestnik wskutek naruszenia Regulaminu wyrządzi Organizatorowi szkodę, zobowiązany
będzie do jej pokrycia. W przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika,
została mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten
zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody lub jej równowartości.

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021