Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Fortuna Entertainment Group rozpoczyna ofertę publiczną akcji w Polsce, Czechach i na Słowacji

Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, („Amerykańska ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub do osób z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych w USA.

Fortuna Entertainment Group rozpoczyna ofertę publiczną akcji w Polsce, Czechach i na Słowacji

Publikacja prospektu i ceny maksymalnej

AMSTERDAM (11 października 2010 roku) – Fortuna Entertainment Group N.V. („Fortuna” lub „Spółka”) – największa w Europie Środkowej i Wschodniej (pod względem obrotów) grupa oferująca zakłady wzajemne – rozpoczyna ofertę publiczną akcji istniejących oraz nowej emisji w Czechach, Polsce i na Słowacji.

Najważniejsze informacje o ofercie:

·        Maksymalna Cena za akcję dla inwestorów indywidualnych wynosi 4,50 euro.

·        Oferta obejmuje do 15.830.000 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,01 euro, w tym do 2.000.000 akcji zwykłych nowej emisji oraz do 13.830.000 akcji istniejących, sprzedawanych przez jedynego akcjonariusza Fortuny, Penta Investments Ltd. („Wprowadzający”).

·        Łączna liczba oferowanych akcji może zwiększyć się o 2.370.000 w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału.

·        Oferowane akcje stanowić będą do 35% (w przypadku pełnego wykonania Opcji Dodatkowego Przydziału) wszystkich akcji Spółki.

·        Maksymalna wartość Oferty (z uwzględnieniem Opcji Dodatkowego Przydziału) wyniesie 81.900.000 euro, co oznacza maksymalną kapitalizację Spółki na poziomie 234.000.000 euro (po IPO).

·        W dniu dzisiejszym Prospekt Emitenta został publicznie udostępniony. Dziś zaczyna się także kampania informacyjna dla inwestorów.

·        Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych w Polsce, Czechach i na Słowacji rozpoczynają się dzisiaj i potrwają do 21 października 2010 (włącznie). Inwestorzy w Polsce mogą dokonywać wpłat w złotych.

·        Szacuje się, że Cena Oferty i przydział akcji zostaną ogłoszone w dniu 22 października 2010.

·        Obrót akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze (PSE) ma się rozpocząć w dniu 27 października 2010, zaś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w dniu 28 października 2010. Spółka zamierza również ubiegać się o obrót warunkowy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze od 22 października 2010 roku.

Jiří Bunda, prezes zarządu Fortuna Entertainment Group: „Wejście na rynki kapitałowe w Warszawie i Pradze jest kamieniem milowym dla naszej firmy. Środki z emisji akcji zapewnią nam finansowanie planów rozwoju, takich jak uruchomienie loterii w Czechach, co będzie kolejnym znaczącym wydarzeniem w naszej historii. Jesteśmy pewni, że wprowadzenie loterii w 2011 roku zrewolucjonizuje ten rynek w Czechach.”

Jozef Janov, przewodniczący Rady Nadzorczej Fortuna Entertainment Group i przedstawiciel grupy inwestycyjnej Penta Investments – obecnie jedynego akcjonariusza Fortuny: „Pięć lat pracy na rzecz Fortuny – we współpracy z jej Zarządem – przyniosło pożądane efekty. Jesteśmy dumni, że wprowadzamy holding z naszego portfela inwestycyjnego na giełdę. Mamy całkowitą pewność odnośnie dalszego rozwoju Fortuny – jest to jeden z powodów, dla których zatrzymujemy większościowy pakiet akcji, uczestnicząc tym samym w jej dalszym rozwoju.”

Oferta publiczna
Oferta publiczna Fortuny jest pierwszym IPO operatora zakładów bukmacherskich na giełdach w Europie Środkowej i Wschodniej. Na czeskim rynku, w związku z kryzysem gospodarczym, IPO Fortuny jest pierwszą krajową ofertą publiczną od ponad dwóch lat, podczas gdy na Słowacji jest jednym z pierwszych procesów IPO w historii.

Oferta obejmuje ofertę publiczną w Polsce, Czechach, Słowacji oraz emisję niepubliczną dla inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach poza Polską, Czechami i Słowacją.

Inwestorzy będą mieli możliwość złożenia zapisów na do 15.830.000 akcji Spółki, w tym do 13.830.000 akcji istniejących oraz do 2.000.000 akcji nowej emisji. Ostateczna liczba akcji sprzedawanych w ramach Oferty zostanie ustalona przez Emitenta i Wprowadzającego, wraz z Globalnym Koordynatorem Oferty i Prowadzącym Księgę Popytu, równocześnie z decyzją odnośnie ceny i przydziału akcji. Liczba ta może wzrosnąć o maksymalnie 2.370.000 istniejących akcji w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału.

Cena Oferty zostanie ustalona na podstawie wyników budowania księgi popytu oraz obecnej i przewidywanej sytuacji na polskim, czeskim i słowackim oraz międzynarodowych rynkach kapitałowych, jak również oceny perspektyw rozwoju, czynników ryzyka i innych okoliczności. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych w Polsce, Czechach, i Słowacji nie będzie przekraczać Ceny Maksymalnej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

Cena sprzedaży będzie denominowana w euro. Liczba akcji, na jaką inwestor indywidualny może złożyć pojedynczy zapis, nie może przekroczyć łącznej liczby Oferowanych Akcji, tj. 18.200.000 akcji.

Wszystkie Oferowane Akcje posiadają jednakowe prawo głosu na WZA, jak również jednakowe prawo do dywidendy, w przypadku jej wypłacania.

UniCredit Bank AG (London Branch) pełni funkcję Globalnego Koordynatora Oferty i Prowadzącego Księgę Popytu, przy współpracy z Erste Group Bank AG, występującym w roli Współmenedżera Oferty. Menedżerem Oferty Detalicznej na terytorium Polski jest UniCredit CAIB Poland S.A., natomiast Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. i Dom Maklerski Pekao wystąpią w roli Polskich Agentów Sprzedaży. Česká spořitelna, a. s., pełnić będzie funkcję Menedżera Oferty Detalicznej na terytorium Czech, z Brokerjet of Česká spořitelna, a. s. jako Autoryzowanym Brokerem w Czechach. Slovenská sporiteľňa, a. s. będzie Menedżerem Oferty Detalicznej na terytorium Słowacji.

Prospekt emisyjny
Wszystkie informacje i dane finansowe, które mogą pomóc inwestorom w podjęciu decyzji o inwestowaniu w akcje zostały przedstawione w Prospekcie, sporządzonym zgodnie z unijną Dyrektywą w sprawie prospektu i zatwierdzonym przez Organ Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym Holandii, Autoriteit Financiële Markten (AFM). Prospekt emisyjny – wraz z tłumaczeniem podsumowania na język polski, czeski i słowacki – został paszportowany do odpowiednich organów nadzoru poszczególnych rynków: Czeskiego Banku Narodowego (CNB), polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Narodowego Banku Słowacji (NBS).

Prospekt jest dostępny w postaci elektronicznej na stronie firmy: www.fortunagroup.eu oraz na stronie GPW w Warszawie: www.gpw.pl. Prospekt w formie drukowanej będzie dostępny nieodpłatnie w siedzibie spółki oraz w UniCredit CAIB Poland S.A., jak również w biurach obsługi klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. i Domu Maklerskiego Pekao (szczegółowy wykaz miejsc, w których prospekt emisyjny będzie dostępny, znajduje się na końcu informacji prasowej)

Środki z emisji
Spółka zamierza wykorzystać środki netto pozyskane z subskrypcji Nowych Akcji na uruchomienie loterii w Czechach. Wszelkie środki, które nie zostaną wykorzystane, zasilą zasoby gotówkowe Spółki.

Fortuna Entertainment Group – Podstawowe informacje
Fortuna Entertainment Group to największa w Europie Środkowej i Wschodniej grupa oferująca zakłady bukmacherskie (pod względem obrotów w kolekturach). Z przedsiębiorstwa działającego od 1990 roku w Czechach, Fortuna przekształciła się w międzynarodową grupę obecną także na rynkach w Polsce i na Słowacji.

Spółka założycielska – FORTUNA sázková kancelář, a. s. – powstała w 1990 roku w Pradze. Terno, a. s. została założona rok później na Słowacji. W 2005 roku grupa inwestycyjna Penta stała się właścicielem obu spółek i w tym samym roku przejęła polskiego operatora zakładów bukmacherskich – Profesjonał. Wszystkie spółki zostały zintegrowane pod jedną marką.

Dzięki 20-letniemu doświadczeniu na rynkach Europy Centralnej, Fortuna wyznacza standardy i trendy w branży zakładów wzajemnych. Grupa konsekwentnie inwestuje w rozwój nowych produktów i ekspansję sieci kolektur. Celem Fortuny jest dostarczanie rozrywki osobom zainteresowanym sportem, śledzącym wydarzenia sportowe i zawierającym zakłady na spotkania swoich ulubionych drużyn i zawodników. Obecnie Fortuna posiada ponad 1300 kolektur w trzech krajach: w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Grupa ustawicznie śledzi zachodzące zmiany regulacyjne i szanse rynkowe pojawiające się w Europie Środkowej oraz Wschodniej. Grupa stworzyła FortunaWin, internetową platformę zakładów wzajemnych i gier losowych, umożliwiającą oferowanie produktów na nowych rynkach, w kolejnych krajach. Obecnie przez internetową platformę zakłady wzajemne i gry losowe oferowane są klientom na Węgrzech.

Mocną stroną Grupy jest zespół profesjonalnych bukmacherów posiadających doświadczenie na lokalnych rynkach oraz doskonałą wiedzę o sporcie w ujęciu globalnym. Ponadto, firma dysponuje zaawansowaną platformą zarządzania ryzykiem, opartą o unikalne know-how i najwyższe światowe standardy technologiczne.

Strategia rozwoju
Strategia Fortuna Entertainment Group jest skoncentrowana na dwóch głównych kierunkach rozwoju. Pierwszy to ekspansja na rynku internetowych zakładów wzajemnych, w którym Grupa widzi bardzo duży potencjał. Spółka zamierza również umacniać swoją sieć kolektur, między innymi przez zwiększanie liczby zawieranych zakładów w poszczególnych placówkach. Ponadto, ważnym elementem strategii Fortuny jest wprowadzanie nowych produktów oraz kanałów dystrybucji. Istotnym krokiem w kierunku realizacji tego celu było dla Fortuny uzyskanie w lipcu 2010 roku licencji na organizowanie loterii w Czechach. Fortuna poszukuje także możliwości ekspansji na nowe rynki, co uwarunkowane jest jednak lokalnymi regulacjami prawnymi.

Loteria
W lipcu 2010 firma Fortuna SazKan uzyskała licencję na prowadzenie loterii w Czechach. Grupa podpisała umowę o współpracy z Intralot – wiodącym globalnym dostawcą gier loteryjnych i technologii. Zgodnie z umową, Intralot udostępni Fortunie terminale loteryjne. Wprowadzenie loterii w Czechach jest planowane na 2011 rok.

Przewagi konkurencyjne
Fortuna uważa, że następujące czynniki stanowią o sile spółki:

  • Rozpoznawalna i ciesząca się zaufaniem marka, obecna na rynku od 20 lat
  • Czołowe pozycje na rynkach polskim, czeskim i słowackim
  • Zdywersyfikowana platforma dystrybucji i szeroki katalog oferowanych produktów
  • Zdolność do generowania znaczących przepływów pieniężnych i planowana polityka dywidendy
  • Doskonały system zarządzania ryzykiem i ochrony zyskowności firmy
  • Potencjał rozwoju internetowych zakładów sportowych
  • Kadra menedżerska posiadająca doświadczenie w branży bukmacherskiej i handlowej

Kluczowe dane finansowe
Wyniki finansowe Fortuna Entertainment Group w I półroczu 2010 roku potwierdzają, że spółka kontynuuje dynamiczny wzrost. Suma zakładów przyjętych przez Grupę w I półroczu 2010 roku wyniosła 192 mln euro – o 12% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego (171 mln euro).

Kwota wygranych brutto Grupy wyniosła 45,4 mln euro, o 10% więcej niż w I półroczu 2009 roku (41,1 mln euro). Wartość EBITDA po modyfikacjach w I półroczu 2010 roku wzrosła o 4% – do 11,6 mln euro wobec 11,2 mln euro w analogicznym okresie 2009 roku.

Dobre wyniki Grupy Fortuna w I półroczu 2010 roku spowodowane są dynamicznym rozwojem zakładów on-line. Dodatnie wyniki zostały osiągnięte także dzięki rosnącej popularności zakładów na żywo (tzw. live betting) w Czechach i na Słowacji, jak również prowadzonej na wszystkich rynkach optymalizacji sieci kolektur.

W 2009 roku Grupa Fortuna przyjęła zakłady bukmacherskie na kwotę 338 mln euro, co oznacza wzrost o prawie 2% w porównaniu z rokiem poprzednim (322 mln euro). Wartość EBITDA po modyfikacjach wyniosła 24,9 mln euro, w porównaniu z 24,4 mln euro w 2008 roku. Zysk netto holdingu wzrósł o 5,5% – do 16,9 mln euro.

Wybrane wskaźniki finansowe

(w milionach euro) 1H 2009 1H 2010
Suma wpłaconych stawek 171,0 191,6
Przychody 35,9 39,3
Zysk operacyjny 9,5 10,3
Zysk netto 7,3 7,2
EBITDA po modyfikacjach 11,2 11,6
(w milionach euro) 2007 2008 2009
Suma wpłaconych stawek 252,9 322,4 337,9
Przychody 58,0 78,2 74,6
Zysk operacyjny 12,8 23,6 21,4
Zysk netto 8,2 16,1 16,9
EBITDA po modyfikacjach 12,7 24,4 24,9

Spółki zależne Grupy Fortuna
Najważniejszymi podmiotami zależnymi Emitenta są spółki operacyjne:

Fortuna SazKan założona w 1990 roku w Pradze, będąca spółką akcyjną prawa czeskiego. W 2007 roku firma rozpoczęła oferowanie zakładów bukmacherskich przez telefon (Telekonto), zaś w 2008 uzyskała zezwolenie na oferowanie zakładów bukmacherskich za pośrednictwem internetu. W 2009 roku spółka rozpoczęła oferowanie zakładów on-line w Czechach, a następnie otrzymała zezwolenie na oferowanie nowego typu gry o nazwie “szczęśliwe liczby”. W lipcu 2010 spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie loterii.

Fortuna GAME została założona w 1991 roku w Pradze, oferuje zakłady sportowe na podstawie zezwolenia ważnego do 2019 roku.

Fortuna SK została założona w 1991 roku na Słowacji, oferuje zakłady bukmacherskie (zarówno za pośrednictwem kolektur, jak i on-line).

Fortuna PL została założona w 1995 roku w Ustroniu. Od samego początku spółka działa w branży zakładów wzajemnych. W ostatnich latach spółka oferowała zakłady bukmacherskie oraz – do roku 2009 – zakłady na wyniki gier liczbowych. W listopadzie 2009 roku Fortuna PL uzyskała zezwolenie na organizację wirtualnych wyścigów konnych.

FortunaWin Ltd. oraz FortunaWin Gaming Ltd. zostały założone w 2009 roku w Ta’Xbiex na Malcie. Od czerwca 2010 roku Spółki organizują zakłady wzajemne on-line oraz obsługują platformy Microgaming.

Zarząd
Fortuna stosuje dwupoziomowy model zarządzania: Zarząd jest organem wykonawczym, nadzorowanym przez Radę Nadzorczą. Zarząd składa się obecnie z czterech członków. Prezesem jest Jiří Bunda, który wcześniej zajmował stanowisko dyrektora generalnego Zepter International w Czechach i Słowacji, a także w Rosji. Wiceprezesem Zarządu Fortuny jest Wilf Walsh – ekspert z dużym doświadczeniem w branży rozrywkowej i zakładów w Wielkiej Brytanii. Pozostałymi członkami Zarządu są: Jana Galacová i Richard van Bruchem.

Rada Nadzorcza składa się także z czterech członków. Przewodniczy jej Jozef Janov, który reprezentuje grupę inwestycyjna Penta, jedynego akcjonariusza Fortuny. Inni przedstawiciele Penta w Radzie Nadzorczej to: Václav Brož i Martin Kúšik. Członkiem Rady Nadzorczej jest również Michal Horáček – założyciel Fortuny w Czechach.

Dywidenda
Zarząd firmy jest zdania, że wysoki poziom konwersji gotówki i umiarkowana dźwignia finansowa zapewniają Fortunie odpowiednie środki na finansowanie dalszego rozwoju z własnych przepływów pieniężnych, a tym samym dokonywanie wypłat dywidendy. Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie od 70% do 100% skonsolidowanego zysku netto za dany okres.

Wprowadzający
Obecnie jedynym właścicielem Fortuna Entertainment Group jest Penta Investments Limited, z siedzibą w Limassol na Cyprze. Właściciel Fortuny prowadzi działalność inwestycyjną w sektorach private equity oraz nieruchomości w Europie Środkowej i Wschodniej.

Ład korporacyjny
Grupa Fortuna stosuje standardy zarządzania zgodne z wymogami międzynarodowymi. Spółka zamierza prowadzić działalność zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego obowiązującego w Czechach, Polsce i w Holandii, w oparciu o przyjęte praktyki i z pewnymi wyjątkami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym.

Więcej informacji:

Fortuna Entertainment Group N.V.
Vladan Crha
Tel.: +420 739 607 562
email: crha.vladan@ifortuna.cz

Bison & Rose
Vladimír Bystrov
Tel.: +420 777 130 788
email: vladimir.bystrov@bisonrose.cz

Genesis PR
Eliza Misiecka
Tel.: +48 601 073 735
email: eliza.misiecka@genesispr.pl

Zastrzeżenia prawne:
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna w całości ani w części stanowić, ani nie może być rozumiana jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii (ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie jest niezgodne z prawem), ani też nie powinna w całości ani w części stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Fortuna Entertainment Group N.V. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Czech, Słowacji i Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPWW”) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze („GPWP”). Prospekt został zatwierdzony przez Autoriteit Financiële Markten (“AFM”), Organ Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym Holandii i został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 37 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art.125d(2) słowackiej ustawy o nr 566/2001 o papierach wartościowych i usługach inwestycyjnych i zmianach w innych ustawach oraz art. 36f(1) czeskiej ustawy nr 256/2004 o podmiotach na rynkach kapitałowych, tj. po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od AFM dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski oraz po otrzymaniu przez Narodowy Bank Czech od AFM dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu i tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język czeski oraz po otrzymaniu przez Narodowy Bank Słowacji od AFM dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu i tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język słowacki.

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.fortunagroup.eu), Slovenská sporiteľňa, a.s. (www.slsp.sk), Česká spořitelna, a.s. (www.csas.cz), brokerjet České spořitelny, a.s. (www.brokerjet.cz), Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl) oraz AFM (www.afm.nl).

Egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej dostępne są w siedzibie Spółki w Holandii oraz w siedzibie Česká spořitelna, a.s. w Czechach, Slovenská sporiteľňa, a.s. na Słowacji, brokerjet České spořitelny, a.s. w Czechach., UniCredit CAIB Poland S.A. w Polsce oraz w punktach obsługi klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz Domu Maklerskiego Pekao w Polsce.

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021