Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Eleven Sports: Wygraj wyjazd na mecz lub inne atrakcyjne nagrody w konkursie Bundesligi!

Którym zawodnikiem ligi niemieckiej chciałbyś być i dlaczego?

Odpowiedzi na to pytanie zamieszczajcie pod tym postem do 21 stycznia do godziny 18:00. Możecie pisać albo zamieszczać fotki, filmy lub rysunki. Główny zwycięzca otrzyma dwa bilety na wybrane spotkanie Bundesligi wraz z przejazdem oraz noclegami dla siebie i osoby towarzyszącej. Autorzy kolejnych najciekawszych wpisów zostaną nagrodzeni: koszulką klubu Bundesligi (miejsca: 2-7), repliką piłki meczowej (8-13), mini-piłką (14-19). Zachęcamy do używania hashtagu #BEWHOEVERYOUWANT. Powodzenia!


Regulamin

Terms and Conditions for Participating in the Winter Engagement Campaign ‘Be whoever you want’. No purchase or payment of any kind is necessary to enter or win. A purchase will not improve your chances of winning. Only valid for Poland. Void where prohibited.

Warunki uczestnictwa w konkursie Winter Engagement Campaign 'Be whoever you want’ (’Bądź, kim zechcesz być’). 
Aby wziąć udział lub wygrać, nie trzeba niczego kupować ani za nic płacić. Dokonanie zakupu nie zwiększy Twoich szans na wygraną. Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczestników z terytorium Polski.

1. Content
1.1 DFL Deutsche Fußball Liga GmbH, Guiollettstrasse 44-46, 60325 Frankfurt/Main, Germany, („DFL„) conducts an online contest to build up the excitement for the start of the second leg of the Bundesliga season 2018/19 („Contest„) on DFL’s broadcaster Eleven Sports Network Sp. z o. o. (“ELEVEN SPORTS”) Polish-language official account at the social media platform Facebook. The participation in the Contest and how it is conducted are governed by these Terms and Conditions („Ts&Cs„) which the participant („User„) recognizes as binding by participating in the Contest.

1. Konkurs
1.1  DFL Deutsche Fußball Liga GmbH, Guiollettstrasse 44-46, 60325 Frankfurt / Main, Niemcy, („DFL„) prowadzi internetowy konkurs z okazji rozpoczęcia drugiej połowy sezonu Bundesligi 2018/19 („Konkurs„) na polskojęzycznym profilu na Facebooku nadawcy rozgrywek DFL na terytorium Polski, Eleven Sports Network Sp. z o. o. („ELEVEN SPORTS”). Udział w Konkursie i sposób jego prowadzenia reguluje niniejszy Regulamin („Regulamin„), który uczestnik („Uczestnik„) uznaje i akceptuje jako wiążący poprzez uczestnictwo w Konkursie.

1.2 The Contest will be conducted from 7 January 2019 until 21 January 2019, 18:00 hours (CET). Any transmissions for the Contest received after the close for participation will not be considered.

1.2  Konkurs będzie prowadzony od 7 stycznia 2019 r. do 21 stycznia 2019 r., do godz. 18.00 czasu środkowoeuropejskiego letniego. Wszelkie zgłoszenia do Konkursu otrzymane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

1.3 Participation is possible by posting of text, photo, image or video as reply to the respective Contest post on DFL’s broadcaster ELEVEN SPORTS’ Polish-language official account at the social media platform Facebook. This text, photo, image or video should outline the story of the User about which Bundesliga player he/she would like to be and why the User selected this specific player.

1.3  Aby wziąć udział w Konkursie, należy udzielić odpowiedzi na odpowiednie pytanie Konkursowe dotyczące Bundesligi pod postem ogłaszającym konkurs na Facebooku. Odpowiedź w postaci tekstu, zdjęcia, obrazu lub filmu powinna odpowiadać na pytanie, którym zawodnikem Bundesligi uczestnik chciałby być i dlaczego właśnie nim.

1.4 All Users of the Contest which have shared their story will be able to win one of the following nineteen prizes:

 • 1st prize: 1 x  two tickets for a Bundesliga match of the winner’s choice in Germany in the second leg of the season 2018/2019 (including travel from a major airport or train station near the winner’s residence to Germany, hotel accommodation for three nights and reasonable catering, as well as local and ground transportation in Germany from/to the airport, the hotel, the stadium and during other activities organized by DFL around the Bundesliga match visit) and two unsigned jerseys of this winner’s and his/her companion’s favorite Bundesliga team (total value of prize: EUR 4,300.00)
 • 2nd to 7th prize: Six times an unsigned jersey of the players of the clubs of the Bundesliga (value of each prize: EUR 60.00).
 • 8th to 13th prize: Six times a replica of a match ball (value of each prize: EUR 30.00)
 • 14th to 19th prize: Six times a small match ball (value of each prize: EUR 13.00)

1.4 Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy zamieszczą zgłoszenia konkursowe w odpowiednim miejscu i czasie, będą mieli możliwość wygrania jednej z dziewiętnastu niżej wymienionych nagród.

 • Główna nagroda dla zwycięzcy konkursu: 1 x 2 bilety na mecz Bundesligi, który zostanie rozegrany w Niemczech w drugiej połowie sezonu 2018/2019 (nagroda zawiera podróż do Niemiec z głównego lotniska lub dworca kolejowego w pobliżu miejsca zamieszkania zwycięzcy, zakwaterowanie w hotelu na trzy noce, wyżywienie w granicach rozsądku, a także naziemny transport lokalny w Niemczech z / na lotnisko, do hotelu, na stadion i podczas innych zajęć organizowanych przez DFL podczas wyjazdu na mecz Bundesligi) oraz dwie niepodpisane koszulki ulubionego klubu Bundesligi – po jednej dla zwycięzcy i dla osoby mu towarzyszącej (całkowita wartość nagrody: 4 300,00 EUR)
 • Nagrody dla laureatów miejsc od 2. do 7.: po jednej  niepodpisanej koszulce zawodników z klubów Bundesligi (wartość każdej nagrody: EUR 60,00).
 • Nagrody dla laureatów miejsc od 8. do 13.: po jednej replice piłki meczowej (wartość każdej nagrody: 30,00)
 • Nagrody dla laureatów miejsc od 14. do 19.: po jednej małej piłeczce meczowej (wartość każdej nagrody: 13,00 EUR)

1.5 An independent committee of DFL and ELEVEN SPORTS will pre-select 40 entries which stand out comparing to other entries, means they are particularly interesting, original and/or creative. Every member of this independent committee will then award points from 1 to 40 to these pre-selected entries (40 points for the best entry). The points of all committee members will be added up. The entry with the most points will win the first prize, followed – in descending order – by the entries with the second-most points to the nineteenth-most points.

1.5 Niezależne Jury DFL i ELEVEN SPORTS dokona wstępnej selekcji 40 zgłoszeń, które będą wyróżniać się wśród innych zgłoszeń, to jest będą szczególnie interesujące i / lub oryginalne i / lub kreatywne. Następnie, każdy członek wspomnianego niezależnego Jury przyzna punkty wyselekcjonowanym zgłoszeniom od 1 do 40 (40 punktów dla najlepszej według niego pracy). Punkty przyznane przez wszystkich członków Jury zostaną zsumowane. Głównym zwycięzcą konkursu zostanie autor zgłoszenia, które otrzyma największą liczbę punktów. Laureatami kolejnych miejsc zostaną autorzy zgłoszeń, które zajmą odpowiednio kolejne miejsca pod względem liczby punktów – drugi najwyższy wynik zostanie nagrodzony drugą nagrodą, trzeci najwyższy wynik – trzecią nagrodą, itp., aż do dziewiętnastego miejsca.  

1.6 An alternate winner will be selected by the independent committee of DFL and ELEVEN SPORTS of the remaining entries of the pre-selection based on the criteria mentioned in Clause 1.5 in the following cases: (i) a winner has not reached the age of maturity, (ii) DFL demanded return of a prize that has already been granted in the situations described in Clause 2.4, (iii) a winner does not contact DFL after being notified within the period of time mentioned in Clause 3.2, and/or (iv) a winner provides false or fake personal information and/or (v) a winner cannot provide proof of the consents required under Clause 5.

1.6  Inny zwycięzca zostanie wybrany spośród pozostałych zgłoszeń w następujących przypadkach: (i) zwycięzca nie osiągnął wieku dojrzałości, (ii) DFL zażądał zwrotu nagrody, która została już przyznana w sytuacjach opisanych w Klauzuli 2.4, (iii) zwycięzca nie skontaktuje się z DFL po otrzymaniu powiadomienia w terminie, o którym mowa w Klauzuli 3.2, i / lub (iv) zwycięzca poda nieprawdziwe dane osobowe i/lub zwycięzca nie udzieli zgód wymaganych w 5. punkcie niniejszego regulaminu.

2. Authorization to participate and win, countries
2.1 Only individuals who have reached the age of maturity and are resident in Poland are entitled to participate in the Contest.

2.  Pozwolenie na udział i wygraną, kraje
2.1 Wyłącznie osoby, które osiągnęły wiek dojrzałości i zamieszkują w Polsce są uprawnione do udziału w Konkursie.

2.2 Participation in the Contest is free of charge.

2.2 Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.3 The User is responsible for the observation of Facebook’s guidelines and rules which are applicable on the User.

2.3 Uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wytycznych i zasad Facebooka, które obowiązują użytkowników Facebooka, w tym Uczestnika.

2.4 The User declares that he/she provides his/her own, real personal data during the Contest. Any false or fake personal information provided by the User authorizes DFL to exclude him or her from the Contest.

Users who secure an illegal advantage over other Users or whose entries contain immoral, slanderous, discriminatory, disgusting or other illegal material or which show or call for illegal activities or appear to conflict with Facebook’s terms of use will also be excluded from the Contest.

Automatic computer-generated entries, multiple entries or entries with more than one social media account are not permissible and will not be considered.

Employees of DFL and companies affiliated with DFL within the meaning of §§ 15 et seq. German Stock Corporations Act (Aktiengesetz, „AktG”) and DFL Foundation, employees of ELEVEN SPORTS and companies affiliated with ELEVEN SPORTS, employees of licensees, partners and sponsors, contractual partners of DFL, as well as the respective relatives of these employees are excluded from participation.

DFL can demand return of prizes that have already been granted in all the above-mentioned situations.

2.4 Uczestnik oświadcza, iż podaje swoje i prawdziwe dane osobowe podczas uczestnictwa w Konkursie. Podanie jakichkolwiek fałszywych danych osobowych przez Uczestnika upoważnia DFL do wykluczenia go z Konkursu.

Uczestnicy, którzy w sposób nielegalny lub niezgodny z niniejszym Regulaminem uzyskają przewagę w stosunku do innych Uczestników lub których wpisy zawierają niemoralne, oszczercze, dyskryminujące, obrzydliwe albo inne nielegalne materiały lub które pokazują lub wzywają do działań bezprawnych lub wydają się być w konflikcie z warunkami użytkowania Facebooka, będą również wykluczeni z Konkursu.

Automatyczne zgłoszenia wygenerowane komputerowo, wielokrotne zgłoszenia do Konkursu lub zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem więcej niż jednego konta społecznościowego są niedozwolone i nie będą rozpatrywane.

Pracownicy DFL i firm powiązanych z DFL w rozumieniu § 15 i nast. niemieckiej ustawy o spółkach giełdowych (Aktiengesetz, „AktG”) i DFL Foundation, pracownicy ELEVEN SPORTS i firm powiązanych z ELEVEN SPORTS, pracownicy licencjobiorców, partnerów i sponsorów, partnerów kontraktowych DFL, a także krewni tych pracowników są wykluczeni z uczestnictwa.

DFL może zażądać zwrotu nagrody, która została już przyznana, od Uczestnika, który nie spełni wyżej wymienionych warunków.

3. Prize notification
3.1 Prizes are limited to one prize per winner.

3.  Ogłoszenie o nagrodach
3.1 Liczba nagród jest ograniczona do jednej nagrody na lauerata.

3.2 The winners will be selected until 18 February 2019 and notified by direct message through Facebook or notified in a post on Facebook and asked to contact DFL. The winners are required to contact DFL within one week for the top prize (tickets for and travel to a Bundesliga match) and within two weeks for the other prizes (match balls, jerseys) after the notification has been sent. If the respective winner does not do so within the respective period of time after the notification has been sent, the respective prize will be forfeited and an alternate winner will be selected at DFL’s sole discretion.

3.2 Zwycięzcy zostaną wybrani do 18 lutego 2019 r. i powiadomieni o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Facebooku lub posta na Facebooku oraz poproszeni o skontaktowanie się z DFL. Zwycięzcy muszą skontaktować się z DFL w ciągu tygodnia w przypadku wygrania głównej nagrody (bilety i podróż na mecz Bundesligi) albo w ciągu dwóch tygodni po wysłaniu powiadomienia w przypadku pozostałych nagród (piłki, koszulki). Jeśli dany zwycięzca tego nie zrobi w odpowiednim czasie po wysłaniu powiadomienia, odpowiednia nagroda przepadnie, a inny zwycięzca zostanie wybrany według własnego uznania DFL.

3.3 The claim for the top prize is also lost if the top prize cannot be redeemed until the end of the second leg of the Bundesliga season 2018/2019 due to reasons which lie solely in the person of the winner of the top prize or in his/her area of responsibility.

3.3 Roszczenie o nagrodę główną zostanie również utracone, jeśli głównej nagrody nie będzie można zrealizować przed końcem drugiej połowy sezonu Bundesligi 2018/2019 z powodów leżących wyłącznie po stronie zwycięzcy głównej nagrody lub wynikających z jego obszaru odpowiedzialności.

3.4 DFL will give its best effort to realize the visit of a match of the top prize winner’s favorite Bundesliga club. However, there is no claim for the visit of a certain Bundesliga match and/or a match of a certain Bundesliga club. The final choice of the Bundesliga match and club is based on ticket availability on behalf of DFL.

3.4 DFL dołoży wszelkich starań, aby zrealizować wizytę zwycięzcy głównej nagrody na meczu ulubionego klubu Bundesligi. Jednakże zwycięzcy nie przysługuje roszczenie do wizyty na wskazanym przez niego meczu Bundesligi lub na meczu konkretnego klubu Bundesligi. Ostateczny wybór meczu Bundesligi opiera się na dostępności biletów oraz dokonywany jest przez DFL.

3.5 The claim for the prizes is not transferrable. A cash payout or payout with physical items is excluded.

3.5 Roszczenie o nagrody nie podlega przeniesieniu. Wypłata gotówkowa lub wypłata innymi przedmiotami rzeczowymi jest wykluczona.

3.6 The travel included in the top prize must begin and end at the same major airport or train station. The winner of the top prize is responsible for ground transportation to/from the airport or the train station at point of origin. The airline will be selected at the sole discretion of DFL. Once the tickets have been issued, any change fee must be paid by the winner of the top prize if he/she wishes to change flights or dates of travel.

3.6 Podróż zaliczana do głównej nagrody musi rozpoczynać się i kończyć na tym samym głównym lotnisku lub stacji kolejowej. Zdobywca głównej nagrody odpowiada za transport naziemny do / z lotniska lub stacji kolejowej w punkcie początkowym. Linia lotnicza zostanie wybrana według wyłącznego uznania DFL. Po wydaniu biletów, każda opłata za zmianę musi zostać opłacona przez zwycięzcę głównej nagrody, jeśli chce zmienić loty lub daty podróży.

3.7 All other expenses and any incidental costs  which are not expressly indicated in these Ts&Cs have to be borne by the top prize winner,  especially but not limited to local and ground transportation from/to the major airport or train station near the top prize winner’s residence, telephone/internet, additional food, room-services charges, parking fees, insurances, visa and gratuities.

3.7 Wszystkie inne wydatki i ewentualne koszty dodatkowe pokrywane są przez zwycięzców głównej nagrody, w tym koszty transportu lokalnego i naziemnego z / do głównego lotniska lub dworca kolejowego w pobliżu miejsca zamieszkania zwycięzcy, koszty telefonu / Internetu, dodatkowej żywności, opłaty za room-service, opłaty parkingowe, ubezpieczenia, wizy i napiwki.

3.8 The winner of the top prize and his/her companion are solely responsible for having any necessary travel documents (e.g. passport, visa etc.).

3.8 Zdobywca głównej nagrody i jego osoba towarzysząca ponoszą wyłączną odpowiedzialność za posiadanie niezbędnych dokumentów podróży (np. paszport, wizę itp.).

3.9 All taxes in relation with a prize must be borne by the respective winner.

3.9 Wszystkie podatki związane z nagrodą muszą być poniesione przez zwycięzcę.

3.10 In the event that a prize is redeemed through retailers or other providers, DFL is entitled to share the contact data of the respective winner with the respective retailer or provider so that they can contact the respective winner.

3.10 W przypadku, gdy nagroda ma być odebrana za pośrednictwem sprzedawców detalicznych lub innych dostawców, DFL ma prawo udostępnić dane kontaktowe danego zwycięzcy swojemu sprzedawcy lub usługodawcy, aby mogli skontaktować się ze zwycięzcą.

4. Privacy, consent in visual and audiovisual recordings
4.1 The respective winner consents to the publication of his or her social media user name, first name and the first alphabetic character of the surname, as well as the country in the official tele media and social media of DFL and ELEVEN SPORTS. The legal basis for processing is Art. 6 para. 1 a) of the European General Data Protection Regulation (“GDPR”).

4.  Prywatność, zgoda na udział w nagraniach wizualnych i audiowizualnych
4.1. Zwycięzca zgadza się na publikację swojej nazwy użytkownika mediów społecznościowych, imienia i pierwszej litery alfabetycznej nazwiska, a także nazwy kraju, w oficjalnych mediach teleinformatycznych i społecznościowych DFL oraz ELEVEN SPORTS. Podstawą prawną działania jest art. 6, § 1 a) europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mającego angielską nazwę  European General Data Protection Regulation (dalej zwane “GDPR”).

4.2 DFL or a third party named by DFL will produce visual and/or audiovisual recordings of the winner of the top prize and his/her companion during the trip. The winner of the top prize grants to DFL the exclusive right to exploit these recordings commercially and for non-commercial purposes without any restriction in time and territory either by itself or through licensees and partners of DFL (i.e. cooperation, media and marketing partners), as well as the clubs of the Bundesliga and Bundesliga 2. The exploitation can take place in every physical form (especially production and dissemination of all digital and analogue media formats) and every non-physical form (especially broadcast, public communication or accessibility, for example, as download or streaming) in all media and on all platforms. The use is expressly limited in content to showing the winner of the top prize in this capacity.

The legal basis for processing is Art. 6 para. 1 f) GDPR, whereby the legitimate interest for DFL and the aforementioned third parties result from the fact that, in the first place, DFL has an interest in the media reporting about the Contest and the redeeming of the top prize for purposes of promoting the Bundesliga and presenting interesting media content to its users. Secondly, the winner of the top prize can reasonably foresee that such data might possibly be processed for this purpose at the time the personal data is collected and in light of the circumstances under which this occurs (especially the above-mentioned measures).

4.2 Zwycięzca głównej nagrody zgadza się, aby DFL lub osoba trzecia wskazana przez DFL mogły podczas podróży produkować nagrania wizualne i / lub audiowizualne. Zwycięzca głównej nagrody przyznaje firmie DFL wyłączne prawo do wykorzystywania tych nagrań w celach komercyjnych i niekomercyjnych bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, zarówno samodzielnie, jak i za pośrednictwem licencjobiorców i partnerów DFL (tj. Partnerów w zakresie współpracy, mediów i marketingu), a także klubów Bundesligi i Bundesligi 2. Eksploatacja może odbywać się w każdej formie fizycznej (w szczególności w formie produkcji i rozpowszechnienia we wszystkich cyfrowych i analogowych formatach mediów) i każdej niefizycznej postaci (w szczególności nadawania, udostępniania publicznego, na przykład jako pobieranie (download) lub przesyłanie strumieniowe (streaming)) we wszystkich mediach i na wszystkich platformach. Zakres powyższego korzystania jest wyraźnie ograniczony do pokazania zwycięzcy głównej nagrody w takim charakterze.

Podstawą prawną działania jest art. 6, § 1 f) GDPR, gdzie uzasadniony interes DFL i wyżej wspomnianych osób trzecich wynika z faktu, że, po pierwsze, dla DLF raportowanie w mediach na temat Konkursu oraz realizacji nagrody głównej jest korzystne ze względu na uzyskane w ten sposób promocję Bundesligi oraz ciekawe treści dla użytkowników mediów. Po drugie, zdobywca głównej nagrody powinien przewidzieć, że w takich okolicznościach dane tego typu mogą być procesowane we wspomnianym celu i że jednocześnie zbierane są dane osobiste.

4.3 After having received the respective prize, DFL would like the respective winner to do a social media post which DFL and ELEVEN SPORTS would like to share, to repost and/or to retweet on their official social media channels.

4.3 DFL zwraca się z prośbą, aby odpowiedni zwycięzca po odebraniu przysługującej mu nagrody napisał post w mediach społecznościowych, który DFL i ELEVEN SPORTS zechcą udostępnić, lub przesłać dalej na swoich oficjalnych kanałach mediów społecznościowych.

4.4 DFL will observe the provisions in the law on data protection and data safety. All data provided by the User by participating in the Contest will be solely collected, processed and stored for the conduction of the Contest and deleted afterwards, unless it has been publicly published by DFL, ELEVEN SPORTS and/or the respective winner in accordance with these Ts&Cs. The legal basis for processing are Art. 6 para. 1 a) and Art. 6 para. 1 b) GDPR.

4.4 DFL będzie zapewniać bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz wypełniać obowiązki ciążące na DFL jako Administratorze danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem i wyłącznie na obowiązujących podstawach prawnych, w konkretnych celach i przez okres niezbędny do przetwarzania danych osobowych, a następnie usunięte (o ile nie zostaną publicznie opublikowane przez DFL, ELEVEN SPORTS i / lub danego zwycięzcę w zgodnie z niniejszym Regulaminem. Podstawą prawną działania jest art. 6, § 1 a) oraz art. 6, § 1 b) GDPR.

4.5 The further data protection provisions including the rights of the User can be found in the privacy statement under the following link.

4.5 Dalsze informacje o ochronie danych, w tym prawa Uczestnika, znajdują się w “warunkach prywatności” dostępnych pod tym linkiem: link.

5. Rights to submitted content
5.1 The User irrevocably transfers to DFL and ELEVEN SPORTS, without any limitation in terms of time and territory, all rights of use, exploitation, rights to protection of work product and other rights (including all future rights) to the content submitted for the Contest (e.g. submitted manuscripts, texts, images, illustrations, video sequences, audio documents and other contributions of any kind) to the extent necessary for using and exploiting the submissions especially for publication on the respective social media platform, as well as in other official tele media and social media of DFL and ELEVEN SPORTS. DFL and ELEVEN SPORTS are especially entitled to reproduce, disseminate, display the content, publicly as well as privately communicate the content, broadcast the content and include it and access it in a data base, including the right to sublicense and process as well as to deliver to any users. The grant of the right of use includes both known as well as unknown types of use and exploitation and is granted without regard to the technology used for transmission and storage, e.g.

 • use in media of all kinds (in print media, television in all methods of distribution, in the internet using all formats, in intranet, in digital newsletters, on CD, DVD, blue-ray or other storage media),
 • for the purposes of reporting or entertainment, advertising for products, services or for ideas, other opinions and views, for educational purposes,
 • without regard to whether the purposes or products, services or intellectual content already existed or was known at the time of submitting the content.

DFL and ELEVEN SPORTS are also authorized to use the content in video and photographic montages by removing or adding parts of the video or images as well as to manipulate original photographs.

5. Prawa do przekazanych treści
5.1 Uczestnik nieodwołalnie przenosi na DFL i ELEVEN SPORTS, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszystkie prawa do użytkowania, eksploatacji, prawa do ochrony efektów pracy i inne prawa (w tym wszystkie przyszłe prawa) do treści zgłoszonych do Konkursu (np. zgłoszone manuskrypty, teksty, obrazy, ilustracje, sekwencje filmowe, dokumenty dźwiękowe i inne zgłoszenia dowolnego rodzaju) w zakresie niezbędnym do wykorzystania i eksploatacji zgłoszeń, w szczególności w zakresie publikacji na odpowiedniej platformie mediów społecznościowych, a także w innych oficjalnych mediach telekomunikacyjnych i mediach społecznościowych DFL i ELEVEN SPORTS. DFL i ELEVEN SPORTS są w szczególności uprawnione do powielania, rozpowszechniania, wyświetlania treści, publicznego i prywatnego komunikowania treści, nadawania treści oraz włączania ich do bazy danych i korzystania z nich w bazie danych, co obejmuje również prawo do udzielania sublicencji i przetwarzania, a także do dostarczania dowolnym użytkownikom. Udzielenie prawa do użytkowania obejmuje zarówno znane, jak i nieznane rodzaje użytkowania i eksploatacji, a jego udzielenie następuje bez względu na technologię stosowaną do przesyłania i przechowywania, np.

 • wykorzystanie w mediach wszelkiego rodzaju (w mediach drukowanych, w telewizji we wszystkich sposobach jej rozpowszechniania, w Internecie przy użyciu wszystkich formatów, w intranecie, w cyfrowych newsletterach, na płytach CD, DVD, blue-ray lub innych nośnikach pamięci),
 • do celów sprawozdawczych lub rozrywkowych, reklamowania produktów, usług lub pomysłów, opinii i innych poglądów, do celów edukacyjnych,
 • niezależnie od tego, czy cele lub produkty, usługi lub treści intelektualne istniały lub były znane w chwili przekazania treści.

DFL i ELEVEN SPORTS są również upoważnione do korzystania z treści w montażach filmów i zdjęć opracowanych poprzez usunięcie lub dodanie części filmu lub obrazów oraz manipulowanie oryginalnymi zdjęciami.

5.2 There is no claim that the content will be used. DFL and ELEVEN SPORTS assume no obligation to publish. DFL and ELEVEN SPORTS are entitled, but not required, to state the name of the author of content or the names of the persons shown in the content in free discretion of DFL and ELEVEN SPORTS.

5.2 Roszczenie o wykorzystanie treści jest wykluczone. DFL i ELEVEN SPORTS nie są zobowiązane do publikacji. DFL i ELEVEN SPORTS mają prawo, lecz nie obowiązek, wskazania autora treści lub nazwisk osób ukazanych w treści według swobodnego uznania DFL i ELEVEN SPORTS.

5.3 The User waives any royalty payments in any form and does not assert any claims whatsoever.

5.3 Uczestnik zrzeka się wszelkich opłat licencyjnych w jakiejkolwiek formie i wszelkich roszczeń z tego tytułu.

5.4 The User confirms that his/her submission consists of the User’s own work and that all materials and information used by the User to prepare the submission do not violate intellectual property rights or moral or other general or other rights of third parties.

5.4 Uczestnik potwierdza, że jego zgłoszenie składa się z własnej pracy Uczestnika oraz że żadne materiały i informacje wykorzystane przez Uczestnika do przygotowania zgłoszenia nie naruszają praw własności intelektualnej lub moralnych albo innych ogólnych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

5.5 The User confirms that he/she has not entered into any agreements with third parties which would adversely affect the right of DFL and ELEVEN SPORTS to use the User’s submission.

5.5 Uczestnik potwierdza, że nie zawarł żadnych umów z osobami trzecimi, które miałby wpływ na prawo DFL i ELEVEN SPORTS do wykorzystania zgłoszenia Uczestnika.

5.6 The User will make sure that all persons whose pictures are used in the User’s submission have consented to the use and have waived all rights to the pictures, videos or other media. If the relevant persons have not reached the age of maturity, the User must obtain the consent of a parent or guardian.

5.6 Uczestnik upewni się, że wszystkie osoby, których zdjęcia zostały użyte w zgłoszeniu Uczestnika, wyraziły zgodę na wykorzystanie i zrzekły się wszelkich praw do zdjęć, filmów lub innych mediów. Jeżeli te osoby nie osiągnęły pełnoletniości, Uczestnik musi uzyskać zgodę ich rodzica lub opiekuna.

5.7 If the User cannot provide proof of the above-mentioned consents, the User may be disqualified and/or loose the User’s claim to the prize.

5.7 Jeśli Uczestnik nie będzie w stanie udowodnić powyższych zgód, może zostać zdyskwalifikowany i/lub utracić prawo do nagrody.

6. Warranty and liability
The following provisions apply for warranty and liability of DFL for the Contest provided free of charge, regardless of the legal basis:

6. Gwarancja i odpowiedzialność
Niezależnie od podstawy prawnej, następujące przepisy mają zastosowanie w zakresie gwarancji i odpowiedzialności DFL podczas trwania Konkursu:

6.1 The liability of DFL is limited in amount to the harm typically foreseeable when concluding the contract in the case of minor negligent violation of primary duties [Kardinalpflichten] (i.e. material duties which must be fulfilled by DFL and which are of major importance for achieving the purpose of the Contest or which must be complied with by DFL and which, if violated, can result in endangering achievement of the purpose of the contract). DFL is not liable for minor negligent violation of other duties.

6.1 Odpowiedzialność DFL ograniczona jest pod względem kwoty do strat na ogół przewidywalnych w chwili zawierania umowy w przypadku drobnego zaniedbania podstawowych obowiązków [Kardinalpflichten] (tj. obowiązków materialnych, które muszą zostać wypełnione przez DFL i które mają istotne znaczenie dla osiągnięcia celu Konkursu lub które muszą być przestrzegane przez DFL oraz których naruszenie może zagrażać realizacji celów umowy). DFL nie ponosi odpowiedzialności za drobne zaniedbania pozostałych obowiązków.

6.2 DFL assumes no warranty for defects in substance and/or defects in title with regard to the prizes. The respective winner can only assert warranty claims against the respective supplier. If a prize is provided by a partner, DFL is also not liable for any insolvency of this partner and the consequences of insolvency. Exclusion of the above liability for defects in substance and/or defects in title on the part of DFL does not apply if the defect in title or in the item was fraudulently not disclosed by DFL.

6.2 DFL nie udziela żadnej gwarancji na wady fizyczne i/lub prawne nagród. Zwycięzca może dochodzić roszczeń gwarancyjnych jedynie wobec poszczególnych dostawców. Jeśli nagroda zapewniana jest przez partnera, DFL nie ponosi również odpowiedzialności za niewypłacalność partnera oraz wszelkie konsekwencje takiej niewypłacalności. Wyłączenie DFL z odpowiedzialności za wady fizyczne i/lub prawne nie ma zastosowania, jeżeli wada prawna lub fizyczna została oszukańczo zatajona przez DFL.

6.3 The above limits and exclusions on liability and warranties do not apply in cases in which liability is mandated by law, especially in the case of culpable injury to life, physical integrity and health or claims under the German Product Liability Act [Produkthaftungsgesetz]. To the extent that the liability of DFL is excluded or limited, this also applies for the personal liability of corporate bodies, employees, representatives and agents.

6.3 Powyższe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności i gwarancji nie mają zastosowania w przypadkach, w których odpowiedzialność przewidziana jest przez prawo, zwłaszcza w przypadku zawinionego zagrożenia życia, sprawności fizycznej i zdrowia lub roszczeń wynikających z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt [Produkthaftungsgesetz]. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności DFL dotyczy również w takim samym stopniu osobistej odpowiedzialności organów korporacyjnych, pracowników, przedstawicieli i agentów. 

7. Other provisions
7.1 DFL reserves the right to interrupt or shut down the Contest at any time without stating reasons. Especially reasons involving technology and/or legal matters, as a result of which the Contest can no longer be properly conducted, can be the basis for the end of the Contest.

7. Inne przepisy
7.1 DFL zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia Konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zwłaszcza przyczyny związane z technologią i / lub sprawami prawnymi, w wyniku których Konkurs nie może być już prawidłowo prowadzony, mogą być podstawą do zakończenia Konkursu.

7.2 The Contest is not connected to Facebook and is not sponsored, supported or organized in any way by Facebook. Facebook is not the contact person for the Contest. Questions regarding the Contest have only be addressed to DFL at info@bundesliga.com.

7.2 Konkurs nie jest powiązany z Facebookiem i nie jest sponsorowany, wspierany ani organizowany w żaden sposób przez Facebooka. Facebook nie jest podmiotem kontaktowym w Konkursie. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować wyłącznie do DFL na adres info@bundesliga.com.

7.3 The English version of the Ts&Cs is the binding one. The Polish translation of the Ts&Cs should only allow the Users to familiarize themselves with the Ts&Cs.

7.3 Angielska wersja Regulaminu jest wiążąca. Tłumaczenie Regulaminu na język polski ma na celu jedynie ułatwienie Uczestnikowi zapoznania się z Regulaminem.

7.4 Legal recourse is excluded. Only the law of the Federal Republic of Germany applies.

7.4 Prawo do regresu jest wyłączone. Do niniejszego Regulaminu ma zastosowanie wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.

7.5 Place of performance for the Contest is the registered office of DFL.

7.5 Miejscem wykonania Konkursu jest siedziba DFL.

 

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021