Bilety na skoki narciarskie – Zakopane 2019 od Fortuna zakłady bukmacherskie #Twitter

Wygraj bilety na zawody PŚ w skokach na Wielkiej Krokwi!

Napisz pod adresem Twitter.com/eFortunapl, który konkurs w Zakopanem zapamiętałeś najlepiej i dlaczego?
Najciekawszą odpowiedź zakłady bukmacherskie Fortuna nagrodzi podwójnym zaproszeniem!

 

Regulamin konkursu „Bilety na skoki narciarskie – Zakopane 2019 #2”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest „FORTUNA online zakłady bukmacherskie” Sp. z
o.o., z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, 43-400 Cieszyn, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000002455 z kapitałem zakładowym
2.376.000,000 zł, REGON 0707074000, NIP: 548-11-92- 629 (dalej:
„Organizator”).
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz ich
małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z
nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z
nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne.
4. Zaakceptowanie i przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik Konkursu
zapoznał się z udostępnionymi mu zasadami Konkursu określonymi w
Regulaminie oraz je akceptuje.

§3 ZASADY KONKURSU

1. Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 17.01.2019 roku. Powyższy okres nie
obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań́ reklamacyjnych.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie komentarza w
odpowiedzi do konkursowego posta Organizatora (konkurs będzie prowadzony
na kanale portalu społecznościowym Twitter, pod adresem:
(https://twitter.com/eFortunapl)
3. Pod uwagę będą brane tylko spełniające wymogi konkursu komentarze, które
zostaną opublikowane do 17.01.2019, do godziny 23:59.
4. W konkursowym komentarzu należy w autorski, kreatywny i pomysłowy
sposób odpowiedzieć na pytanie: Który konkurs skoków w Zakopanem
wspominasz najlepiej i dlaczego?
5. Zwycięzcą zostanie jedna osoba uczestnicząca w Konkursie na stronie
www.twitter.com.
6. Przy wyborze zwycięzcy, kluczowym aspektem jest pomysłowość i kreatywność
odpowiedzi.

§4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa
złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja decydować
będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej oraz o przyznaniu nagród
uczestnikom spełniającym wszystkie warunki Konkursu.
2. Przy wyborze zwycięzcy, kluczowym aspektem, na który uwagę zwracać będzie
Komisja będą pomysłowość i kreatywność odpowiedzi.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://twitter.com najpóźniej
do dnia 18.01.2019 do godziny 18:00.
4. Nagrodą w Konkursie jest: podwójne zaproszenie na konkursy indywidualny i
drużynowy, które odbędą się w Zakopanem 19 i 20 stycznia 2019 roku.
5. W prowadzonym konkursie zostanie wyłoniony jeden laureat na stronie
www.twitter.com [https://twitter.com/eFortunapl]

6. Zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem przez wiadomość
prywatną w ciągu 24 godzin od momentu poinformowania go zwycięstwie w
Konkursie, w celu odebrania Nagrody.
7. Niedopełnienie tego kroku w wymaganym terminie poskutkuje utratą nagrody.
8. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny
produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.
9. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody
na osoby trzecie.
§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego etapu Promocji podając
dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej, w tym numer
klienta.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego
regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
3. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą
e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – “Fortuna
Online Zakłady Bukmacherskie” sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400) ul.
Bielska 47.
2. Osoba, która przystępuje do Konkursu tym samym wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych zgodnie
z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) na
wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie
określonym w Regulaminie.3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest
dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania

Nagrody.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych
przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego
Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników,
przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących Konkurs, rozpatrzenia ew.
reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku
przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
7. W ramach Konkursu Organizator jest jednocześnie usługodawcą świadczonych
drogą elektroniczną usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Niniejszy
Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Organizator świadczy usługi drogą
elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
8. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy
rozumieć takie usługi jak:
a. udostępnienie Regulaminu w serwisie społecznościowym Twitter;
b. umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym;
c. umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.
9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy
Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.
10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili
rozwiązana przez Uczestnika poprzez zamknięcie profilu Organizatora w Serwisie
Twitter lub rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
11. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych

drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np.
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari oraz profilu w serwisie
Twitter.
12. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może
wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet
i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich
zminimalizowania.
13. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i
stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i
odbieranych danych.
14. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się
odpowiednio postanowienia § 5 Regulaminu.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie
świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219.t.j.).

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nie
uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u
Organizatora.
2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z
Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
społecznościowej pod adresem https://twitter.com/eFortunapl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od
ich ogłoszenia na stronie www.efortuna.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji
wykluczających poszczególnych klientów z udziału w konkursie lub
dopuszczających do udziału w konkursie.

6. W sytuacjach, które nie zostały opisane w niniejszym regulaminie, zawsze
obowiązują postanowienia Organizatora.

Bilety na skoki narciarskie – Zakopane 2019 od Fortuna zakłady bukmacherskie #Twitter
3.9 (78.46%) 13 votes

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin Serwis LegalnyBukmacher.com,przeznaczony jest TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Prezentujemy na swoich łamach tylko te zakłady bukmacherskie, które posiadają zezwolenie do urządzania zakładów wzajemnych wydane przez Ministra Finansów.
  • Totolotek zezwolenie Ministerstwa Finansów AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;
  • Fortuna zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
  • LV Bet zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.9.2016.EQK;
  • Milenium zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
  • eToto zezwolenie Ministerstwa Finansów AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
  • forBET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.10.2016;
  • STS zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
  • SuperBet zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.4.2017;
  • TOTALbet zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.12.2017;
  • PZBuk zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.26.2017;
  • Betclic  zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.26.2017;
  • BetFan zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.3.2018
  • Ewinner zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.29.2017
  • Typiko zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.30.2017
  • Traf ZW zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.3.2018
  • Polski Bukmacher zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.28.2017
Udział w nielegalnych grach hazardowych może stanowić naruszenie przepisów. Hazard związany jest z ryzykiem