Legalny Bukmacher

zakłady bukmacherskie – Promocje i Kody

Austria – Polska na luzie i bez ryzyka w Milenium

Piłka nożna – Kwalifikacje Mistrzostw Europy mecz Austria – Polska

Zasady promocji w zakładach bukmacherskich Milenium

1. W dniu promocji postaw zakład za min. 40 zł
2. Wytypuj wskazany mecz za 20 zł*
3. W przypadku błędu na kuponie otrzymasz zwrot stawki z punktu 2**

* pod uwagę brany jest wyłącznie pierwszy kupon w dniu promocji
** zwrot stawki w formie kredytów na grę

FAQ

  • Jakie zdarzenia zalicza się do promocji?
    Udział w promocji biorą zakłady pojedyncze i wielokrotne w grze standard, zawierające dowolne zdarzenie należące do wskazanego wydarzenia.
  • Jakie zdarzenia nie biorą udziału w promocji?
    W promocji nie biorą udziału zakłady anulowane, Totalizatora i zawarte za kredyty, a także obejmujące co najmniej jedno zdarzenie z Superoferty oraz Typu Dnia i zawarte w promocji 5-10-15.
  • Jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w promocji?
    W dniu promocji należy postawić zakłady za co najmniej 40 zł (z wyłączeniem zakładów anulowanych i Totalizatora). Może to być kilka zakładów za mniejsze stawki. Co najmniej jeden zakład musi być zawarty na wskazane w promocji wydarzenie za stawkę równą 20 zł i spełnić warunki promocji określone w regulaminie.

Jeśli pierwszy z takich zakładów okaże się przegrany, gracz otrzyma nagrodę w promocji w wysokości 20 zł – nagroda trafi na konto gracza w formie kredytów na zawieranie zakładów w Milenium.

 

Regulamin promocji „Na luzie & bez ryzyka” z dnia 30.10.2018 r.

REGULAMIN PROMOCJI
„Na luzie & bez ryzyka”
z dnia 30.10.2018 r.

§ 1.Postanowienia ogólne.
1. Regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa warunki prowadzenia sprzedaży
premiowej o nazwie „Na luzie & bez ryzyka” (zwanej dalej „promocją”), organizowanej
przez spółkę Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy
ul. Krętej 5 (zwaną dalej „Spółką”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000182607.
2. Promocja obowiązuje od dnia 30.10.2018 do odwołania, o którym Spółka poinformuje
na stronie internetowej www.milenium.pl lub do dnia ogłoszenia nowego regulaminu
promocji, w dniach wskazanych przez Spółkę.
3. Promocja jest prowadzona wyłącznie na stronie internetowej www.milenium.pl w
ramach programu lojalnościowego Liga Mistrzów Milenium.

§ 2.Uczestnictwo w promocji.
1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do
czynności prawnych, z wyłączeniem osób wskazanych w dalszej części regulaminu.
2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Spółki oraz ich małżonkowie,
konkubenci, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem
przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym
gospodarstwie domowym.
3. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla klientów posiadających konto gracza służące
do zawierania internetowych zakładów wzajemnych Spółki i jednocześnie będących
uczestnikami Ligi Mistrzów Milenium.
4. Korzystanie z promocji jest dobrowolne.

§ 3.Zasady promocji.
1. Najpóźniej w dniu obowiązywania promocji Spółka publikuje nazwę wydarzenia, które
będzie objęte promocją, zwanego dalej „wydarzeniem promocyjnym”.
2. Nagrodą w promocji jest 20 zł w formie kredytów uprawniających do zawierania
zakładów wzajemnych Spółki.
3. Do udziału w promocji zalicza się tylko zakłady Pojedyncze i Wielokrotne w grze
Standard zawierające dowolne zdarzenie należące do wydarzenia promocyjnego z
1
Regulamin promocji „Na luzie & bez ryzyka” z dnia 30.10.2018 r.
wyłączeniem zakładów:
– anulowanych,
– Totalizatora,
– zawartych za kredyty,
– obejmujących co najmniej 1 zdarzenie z grupy zdarzeń Superoferta,
– obejmujących co najmniej 1 zdarzenie z grupy zdarzeń Typ Dnia,
– zawartych w ramach promocji „5-10-15”,
– zawierających zdarzenia typu „Na żywo”.
4. Aby otrzymać nagrodę, o której mowa w ust. 2, muszą być spełnione następujące
warunki:
a) w dniu odbywania się wydarzenia objętego promocją klient zawrze dowolne zakłady za
co najmniej 40 zł (może być to wiele zakładów za mniejsze stawki), oprócz zakładów
anulowanych i zakładów Totalizatora, przed czasem rozpoczęcia się wydarzenia objętego
promocją,
b) co najmniej jeden zakład będzie zawarty za stawkę równą 20 zł i będzie spełniał
warunki określone w ust. 3,
c) zakład, o którym mowa w lit. b, będzie przegrany.
5. Jeżeli w danym dniu klient zawarł więcej niż jeden zakład, o którym mowa w ust. 4 lit. b,
otrzyma on nagrodę tylko wtedy, gdy pierwszy (najwcześniej zawarty) z takich zakładów
okaże się przegrany.
6. Nagroda zostanie przyznana najpóźniej 2 dni po dniu wydarzenia objętego promocją.
7. Dodatkowe informacje dotyczące promocji określone są w Załączniku nr 1.

§ 4.Postanowienia końcowe.
1. Zasady promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o grach
hazardowych, regulaminu internetowych zakładów wzajemnych i regulaminu programu
Liga Mistrzów Milenium.
2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z
promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
§ 1 Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.milenium.pl.
4. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w
dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym w nowym regulaminie.
5. Spółka zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających
poszczególnych klientów z promocji lub dopuszczających ich do udziału w promocji.
6. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres
2
Regulamin promocji „Na luzie & bez ryzyka” z dnia 30.10.2018 r.
reklamacja@milenium.pl w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego
reklamacja dotyczy. Reklamację należy zgłosić z adresu poczty elektronicznej
przypisanego do konta gracza klienta, który zgłasza reklamację.
7. Reklamacja musi zawierać dane osobowe (imię, nazwisko, adres i pseudonim osoby
składającej reklamację, o ile został określony), datę zdarzenia objętego reklamacją, opis
okoliczności objętych reklamacją oraz treść żądania.
8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Spółkę w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia.
9. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Spółki. Uczestnik promocji
zostanie powiadomiony o decyzji Spółki na adres e-mail, z którego reklamacja została
zgłoszona, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
10. Reklamacje niespełniające warunków określonych w ust. 6-7 nie będą rozpatrywane,
niemniej jednak Spółka może wezwać uczestnika do uzupełnienia braków formalnych
reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia
reklamacji.
11. Klient nie ma możliwości przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
12. Traci moc Regulamin promocji „Na luzie & bez ryzyka” z dnia 18.10.2018 r.
13. Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.10.2018 r.

 

About Post Author

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2021