Wirtualne poniedziałki w STS! Co tydzień odbierz nawet 50 PLN

Niespodzianka! Od dziś poniedziałki będą naprawdę udane.

W STS cotygodniowe Wirtualne Sportowe poniedziałki

Od dziś w każdy poniedziałek nowość dla Graczy STS. Grając sporty wirtualne możesz odebrać nawet 50 złotych! Sprawdź szczegóły akcji.

Wejdź na stronę bukmachera STS lub zainstaluj najnowszą wersję aplikacji z systemem Android. Wrzuć na swój kupon przynajmniej jedno wydarzenie ze sportów wirtualnych, zagraj za minimum 10 złotych pięć kuponów, a jeśli nie wejdą zwrócimy Ci na konto nawet 50 złotych

 

Wrzuć na kupon wydarzenie ze sportów wirtualnych, zagraj za minimum 10 PLN pięć kuponów, a jeśli nie wejdą zwrócimy Ci nawet 50 złotych na konto bonusowe.

Wirtualne poniedziałki w STS Co tydzień odbierz nawet 50 PLN

  • Na czym polega akcja?

Gracz w trakcie trwania akcji ma za zadanie dokonać zawarcia zakładu (SOLO lub AKO) z wykorzystaniem środków z konta depozytowego, ze stawką wynoszącą co najmniej 10 PLN i z kursem minimalnym 1.50. Gracz musi dokonać zawarcia zakładów z uwzględnieniem co najmniej jednego wydarzenia z oferty Sportów Wirtualnych. Do udziału w akcji branych jest wyłącznie pięć pierwszych zakładów zawartych przez Gracza.

  • Co powinienem zrobić, aby otrzymać bonus?

Gracz jest uprawniony do otrzymania doładowania bonusowego w kwocie 10 PLN za każdy z pięciu pierwszych zakładów, które spełniły warunki akcji i które zostały rozliczone jako przegrane. W ramach jednej akcji Gracz może otrzymać maksymalnie pięć doładowań bonusowych, czyli w sumie 50 PLN.

  • Jakie kupony nie są brane pod uwagę w akcji?

W akcji nie zostaną uwzględnione zakłady MAXIKOMBI oraz zakłady wypłacone z wykorzystaniem usługi CASHOUT oraz zakłady STS Bezpieczny.

  • Kiedy przyznawane są bonusy?

Organizator dokona weryfikacji zawartych zakładów i przyznania bonusu najpóźniej do pięciu dni roboczych od danego poniedziałku.

  • Jakiej wysokości bonus mogę otrzymać?

Gracz może otrzymać na konto bonusowe maksymalnie 50 PLN w ramach jednej akcji.

  • Co w sytuacji, gdy na swoim koncie bonusowym mam aktywne środki?

Pamiętaj, że konto bonusowe można zasilić kolejnym otrzymanym voucherem w momencie gdy poprzedni bonus zostanie w całości wykorzystany lub wszystkie zawarte za niego zakładu zostaną rozliczone. Jeśli masz aktywne środki na koncie bonusowym wykorzystaj je zanim doładujesz swoje konto bonusem z akcji Wirtualne poniedziałki.

  • Jak wypłacić otrzymany bonus?

W celu wypłaty środków bonusowych należy wykonać obrót na trzykrotność otrzymanej kwoty bonusu. Otrzymując 20 PLN bonusu należy dokonać obrotu na koncie bonusowym na kwotę 60 PLN. Do obrotu zaliczają się stawki tylko z wygranych kuponów z kursem całkowitym nie mniejszym niż 1.91. Po spełnieniu warunków środki zostaną przypisane do konta depozytowego skąd będą mogły zostać wypłacone lub przeznaczone na dalszą grę.

  • Do kiedy trwa akcja?

Akcja trwa od dnia 05.02.2018 do 31.12.2018 w każdy poniedziałek tygodnia. Kupony, biorące udział w akcji muszą zostać rozliczone w każdy poniedziałek do 23:59.

Wirtualne poniedziałki w STS Co tydzień odbierz nawet 50 zlotych

 

REGULAMIN AKCJI „WIRTUALNE PONIEDZIAŁKI”
z dnia 05.02.2018r.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji prowadzonej pod nazwą
„WIRTUALNE PONIEDZIAŁKI” zwanej dalej „Akcja”.
2. Organizatorem Akcji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o. z siedzibą
w Katowicach, ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy
2.496.000 zł, NIP: 6422187001, zwana dalej „Organizatorem” lub „STS”.
3. Akcja odbywa się na stronie internetowej należącej do Organizatora pod adresem www.sts.pl oraz w
aplikacji mobilnej strony internetowej Organizatora na systemy Android lub iOS na zasadach opisanych
w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
4. Klient może wziąć udział w Akcji wyłącznie z użyciem najnowszych wersji aplikacji mobilnych: iOS do
pobrania z https://itunes.apple.com/pl/app/sts-online/id904595321?l=pl&mt=8 oraz Android do
pobrania z android.sts.pl lub https://android.sts.pl/cpgn1/. Wersję posiadanej aplikacji można
sprawdzić w menu bocznym aplikacji, po przewinięciu na dół.
5. Prawa i obowiązki Organizatora i Klientów określone są wyłącznie w Regulaminie oraz we właściwych
powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Podlegają również zasadom określonym w
Regulaminie Internetowych Zakładów Bukmacherskich obowiązującym na www.sts.pl (zwanym dalej
„Regulaminem Gry”). Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny.
6. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych z dnia
19 listopada 2009r. (Dz.U.2016.471 z późn. zm.)
7. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.sts.pl.
8. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
9. Akcja trwa od dnia 05.02.2018r. do 31.12.2018 w każdy poniedziałek tygodnia.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Akcji
1. W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest klientem
Organizatora (zwana dalej „Klientem”) oraz posiada internetowe konto do zawierania zakładów
wzajemnych założone zgodnie z Regulaminem Gry (dalej „Konto STS”).
2. Udział w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Klienta do
jego przestrzegania oraz oświadczeniem, iż Klient spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Akcji.

§ 3 Zasady
1. Klienci uprawnieni są do otrzymania bonusu po spełnieniu łącznie wszystkich wymogów wynikających
z § 2 oraz określonych w niniejszym paragrafie.
2. Klient w trakcie trwania Akcji ma za zadanie dokonać zawarcia zakładu (SOLO lub AKO)
z wykorzystaniem środków z konta depozytowego, ze stawką wynoszącą co najmniej 10,00 zł.
3. Klient musi dokonać zawarcia zakładu z uwzględnieniem co najmniej jednego wydarzenia z oferty
Wirtualnych Sportów. Na AKO mogą znaleźć się również inne wydarzenia spoza oferty Wirtualnych
Sportów, z zastrzeżeniem, iż przynajmniej jedno wydarzenie musi obejmować Wirtualne Sporty.
4. W Akcji nie zostaną uwzględnione zakłady zawarte za stawkę niższą niż 10,00zł lub zakłady z kursem
ogólnym wynoszącym mniej niż 1,50 w momencie rozliczenia lub zakłady, które nie obejmują
przynajmniej jednego z wydarzeń z oferty Wirtualnych Sportów.
5. Do udziału w akcji branych jest wyłącznie pięć pierwszych zakładów zawartych przez Klienta z kursem
ogólnym wynoszącym nie mniej niż 1,50 w momencie rozliczenia. Każdy z tych zakładów musi zawierać
przynajmniej jedno wydarzenie z oferty Wirtualnych Sportów.
6. W Akcji nie zostaną uwzględnione zakłady MAXIKOMBI oraz zakłady wypłacone z wykorzystaniem
usługi CASHOUT oraz zakłady STS Bezpieczny.
7. W Akcji nie są brane pod uwagę zakłady rozliczone przez Organizatora jako zwrot. W przypadku
zakładów z częściowym zwrotem, brane pod uwagę są wyłącznie zakłady, których kurs ogólny po
rozliczeniu wyniesie co najmniej 1,50.
8. Zakłady zawarte przez Klienta muszą zostać rozliczone w dany poniedziałek najpóźniej do godziny
23:59 oraz muszą zostać rozliczone jako przegrane.
9. Organizator dokona weryfikacji zawartych przez Klienta zakładów i przyznania bonusu najpóźniej do
pięciu dni roboczych od danego poniedziałku.
10. Klient jest uprawniony do otrzymania doładowania bonusowego w kwocie 10,00 zł na bonusowe
Konto STS z wyłącznym przeznaczeniem na zawieranie zakładów u Organizatora za każdy z pięciu
pierwszych zakładów, które spełniły warunki Akcji danego poniedziałku i które zostały rozliczone jako
przegrane.
11. Klient może otrzymać w ramach Akcji maksymalnie pięć doładowań bonusowych, czyli łącznie
maksymalnie 50,00 zł.
12. Otrzymany bonus z przeznaczeniem na zawieranie zakładów u Organizatora nie może zostać
wykorzystany do zawarcia Zakładów Specjalnych – „HIT DNIA” oraz MAXIKOMBI.
13. Aby saldo konta bonusowego zostało przeniesione na konto depozytowe, klient musi w terminie 120
dni od zasilenia konta bonusowego, dokonać na koncie bonusowym zawarcia i poprawnego
wytypowania dowolnych zakładów (z wyłączeniem Zakładów Specjalnych – „HIT DNIA” oraz
MAXIKOMBI) za łączną stawkę odpowiadającą trzykrotności otrzymanego bonusu, z minimalnym
kursem całkowitym wynoszącym 1,91. Do obrotu nie zaliczają się kupony wypłacone jako cash-out.
14. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do bonusu na osobę trzecią ani żądania do
otrzymania równowartości bonusu w gotówce.
15. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 13 powyżej pozostała kwota bonusowa zostanie
przypisana do Konta STS z możliwością dalszej gry lub wypłaty.

§ 4 Reklamacje
1. Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem Akcji zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres
e-mail: kontakt@sts.pl z tytułem „WIRTUALNE PONIEDZIAŁKI” w terminie 14 dni od danego
poniedziałku.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, uzasadnienie reklamacji oraz login Konta STS.
3. Reklamacje Klientów będą rozpatrywane niezwłocznie przez komisję składającą się z 3 przedstawicieli
Organizatora, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na
reklamację zostanie odesłana na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana.

§ 5 Odpowiedzialność
Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Klienta nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych,
danych kontaktowych oraz innych informacji;
b) szkody spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystąpienie do udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta
na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzaną
Akcją, w szczególności wyłonienia osób uprawnionych do otrzymania bonusu, przyznania bonusu,
udokumentowania przebiegu Akcji oraz rozpatrzenia reklamacji.
2. Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawienia oraz
zmiany.
3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.

§7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie dnia 05.02.2018r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Klienta z Akcji na dowolnym jej etapie oraz wycofania
bonusu lub też pobrania od Klienta opłaty manipulacyjnej do wysokości udzielonego bonusu w
następujących przypadkach:
a) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta na
potrzeby uzyskania doładowania bonusowego nienależącymi do niego danymi osobowymi;
b) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta
w procesie rejestracji konta STS nienależącym do niego dokumentem tożsamości;
c) wykorzystania bonusu do zawarcia serii zakładów przez Klienta lub grupę Klientów, które z powodu
tego bonusu lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują Klientowi lub grupie Klientów
zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie czy też w grupie;
d) naruszenia przez Klienta zasad niniejszego Regulaminu, Regulaminu Gry lub przepisów
obowiązującego prawa w związku z prowadzoną Akcją;
e) podjęcia przez Klienta ingerencji w mechanizm Akcji, np. w przypadku, gdy Klient podjął działania
mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub fałszowanie danych;

Wirtualne poniedziałki w STS! Co tydzień odbierz nawet 50 PLN
3.4 (67.1%) 31 votes

Freebety: 20 PLN - 20 PLN - 20 PLN

Serwis LegalnyBukmacher.com,przeznaczony jest TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Prezentujemy na swoich łamach tylko te zakłady bukmacherskie, które posiadają zezwolenie do urządzania zakładów wzajemnych wydane przez Ministra Finansów. Totolotek zezwolenie Ministerstwa Finansów AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485 ; Fortuna zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565 ; LV BET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.9.2016.EQK ; Milenium zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599 ; eToto zezwolenie Ministerstwa Finansów AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17 ; forBET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.10.2016 ; STS zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12 ; Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000662497, NIP: 1132929621, REGON: 366521110) - zezwolenie z dnia 22 marca 2018 r. nr PS4.6831.15.2017. Udział w nielegalnych grach hazardowych może stanowić naruszenie przepisów. Hazard związany jest z ryzykiem