STS rusza z nową akcją: Wirtualny tydzień!

W każdym tygodniu STS zwraca nawet 30 PLN.

W sportach wirtualnych nie ma czasu na nudę. Każdy dzień to setki rozegranych spotkań, a zatem setki szans na wygraną. A teraz dzięki naszej nowej akcji gra w sporty wirtualne robi się jeszcze przyjemniejsza. Ubezpieczamy Twoje kupony i zwracamy 50% stawki. Jak to działa? W danym tygodniu – od poniedziałku do niedzieli – za trzy pierwsze przegrane kupony zagrane na sporty wirtualne otrzymasz zwrot – 50% stawki (do 30 PLN), po prostu. Odebrałeś już bonus? W nowym tygodniu zgarnij go ponownie!

Pewnie wiesz już, że zakłady na sporty wirtualne możesz zawierać przez całą dobę, do 10 sekund przed rozpoczęciem spotkań. Jeśli te akurat trwają – nic straconego. Zaraz po ich zakończeniu rozpoczną się kolejne. W sportach wirtualnych od STS znajdziesz wszystko to, co na prawdziwym boisku. Wirtualny sport, prawdziwe emocje.

REGULAMIN AKCJI „WIRTUALNY TYDZIEŃ”
z dnia 07.05.2018 roku
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa waruŶki udziału i przeprowadzeŶia akcji „WirtualŶy Tydzień” (zwanej dalej
„Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest Star-Typ Sport Zakłady WzajeŵŶe Spółka z o.o. z siedziďą
w Katowicach, ul. Porcelanowa 8, kod pocztowy: 40-246, wpisana do rejestru przedsięďiorĐów Krajowego
Rejestru Sądowego pod Ŷuŵereŵ KRS ϬϬϬϬϬϴϬϮϲϵ, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd RejoŶowy
Katowice-WsĐhód w KatowiĐaĐh, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy Ϯ.ϰϵϲ.ϬϬϬ
zł, NIP: ϲϰϮϮϭϴϳϬϬϭ, zwana dalej „Organizatorem”.
3. AkĐja odďywa się Ŷa stroŶie iŶterŶetowej ŶależąĐej do OrgaŶizatora pod adreseŵ www.sts.pl, ŵ.sts.pl oraz
w aplikacji mobilnej strony internetowej Organizatora na systemy Android lub iOS na zasadach opisanych
w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”).
4. Prawa i oďowiązki OrgaŶizatora i Uczestników określoŶe są wyłąĐzŶie w RegulaŵiŶie oraz we właśĐiwyĐh
powszeĐhŶie oďowiązująĐyĐh przepisaĐh prawa. Podlegają rówŶież zasadoŵ określoŶyŵ w regulaŵiŶie
zakładów ďukŵaĐherskiĐh oďowiązująĐyŵ w IŶterŶeĐie ;dalej „Regulamin Gry”). Wszelkie informacje o Akcji
dostępŶe w ŵateriałaĐh reklaŵowyĐh ŵają jedyŶie Đharakter iŶforŵaĐyjŶy.
5. AkĐja Ŷie jest loterią proŵoĐyjŶą w rozuŵieŶiu art. Ϯ ust. ϭ pkt ϭϬͿ ustawy o graĐh hazardowyĐh z dŶia
19 listopada ϮϬϬϵr. ;Dz.U.ϮϬϭϴ.ϭϲϱ z późŶ. zŵ.Ϳ
6. Treść RegulaŵiŶu oraz RegulaŵiŶu Gry jest udostępŶioŶa Ŷa stroŶie iŶterŶetowej Organizatora www.sts.pl.
7. Akcja rozpoĐzyŶa się dŶia 15.05.2018r. o godzinie 11:00 i trwa do dnia odwołaŶia przez OrgaŶizatora.
OrgaŶizator dokoŶa uprzedŶiego poiŶforŵowaŶia UĐzestŶików o plaŶowaŶyŵ zakońĐzeŶiu AkĐji zgodnie
z §7 Regulaminu.
§ 2
Zasady udziału w Akcji
1. W Akcji ŵoże wziąć udział jedyŶie pełŶoletŶia osoďa fizyĐzŶa, posiadająĐa ŵiejsĐe zamieszkania
Ŷa terytoriuŵ RzeĐzypospolitej Polskiej, posiadająĐa pełŶą zdolŶość do ĐzyŶŶośĐi prawŶyĐh, która jest
klientem Organizatora i uĐzestŶiĐzy w zakładaĐh wzajeŵŶyĐh urządzaŶyĐh przez Ŷiego oraz posiada
iŶterŶetowe koŶto do zawieraŶia zakładów wzajeŵŶyĐh założoŶe zgodŶie z RegulaŵiŶeŵ Gry (zwana w
treśĐi Regulaminu: „Uczestnikiem”)
2. Uczestnik ŵa za zadaŶie dokoŶać zawarĐia zakładów AKO ďądź SOLO oďejŵująĐyĐh wyłąĐzŶie zdarzeŶia
z oferty sportów wirtualnych w trakcie trwania Akcji.
3. UĐzestŶik Ŷie jest uprawŶioŶy do otrzyŵaŶia Ŷagrody w przypadku, gdy Ŷa kupoŶie zŶajdzie się jakiekolwiek
inne zdarzenie spoza oferty sportów wirtualnych.
4. W AkĐji Ŷie są ďraŶe pod uwagę zakłady wypłaĐoŶe przy użyĐiu ŵeĐhaŶizŵu Cash-out, zakłady STS
Bezpieczny oraz MAXIKOMBI.
5. W AkĐji Ŷie są ďraŶe pod uwagę zakłady rozliĐzoŶe w ĐzęśĐi luď ĐałośĐi przez OrgaŶizatora jako zwrot.
6. Akcja jest podzielona na tygodnie liczoŶe od poŶiedziałku do Ŷiedzieli z wyjątkieŵ pierwszego tygodŶia
akcji, który trwa od wtorku 15.05.2018 11:00 do niedzieli 20.05.2018 23:59. W AkĐji ďraŶe są pod uwagę
trzy pierwsze przegraŶe zakłady rozliĐzoŶe w daŶyŵ tygodŶiu.
§ 3
Nagrody
1. UĐzestŶik, który spełŶił waruŶki Akcji zawarte w § 2, otrzyma doładowaŶie konta bonusowego kwotą
staŶowiąĐą rówŶowartość połowy stawki o łąĐzŶej wartośĐi maksymalnie trzech pierwszych przegranych
zakładów w każdyŵ tygodniu, zawartych zgodŶie z założeŶiaŵi AkĐji (dalej „Bonus”Ϳ. BoŶus ŵoże zostać
wykorzystany przez Uczestnika z wyłąĐzŶyŵ przeznaczeniem na zawieraŶie zakładów u Organizatora.
Organizator dokoŶa zaokrągleŶia kwoty BoŶusu w górę.
2. UĐzestŶik jest uprawŶioŶy do otrzyŵaŶia kilku BoŶusów w trakĐie trwaŶia AkĐji, leĐz iĐh łąĐzŶa wartość Ŷie
ŵoże przekroĐzyć wartośĐi ϯϬ,ϬϬ zł dla jedŶego UĐzestŶika w każdyŵ tygodŶiu.
3. Bonusy ďędą przyzŶawaŶe UĐzestŶikoŵ ŶiezwłoĐzŶie, Ŷie późŶiej Ŷiż w poŶiedziałek ŶastępująĐy
po tygodŶiu, w któryŵ UĐzestŶik spełŶił waruŶki AkĐji.
4. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia Bonusu Ŷa osoďę trzeĐią ani do wymiany Bonusu na jego
rówŶowartość w gotówĐe.
5. Otrzymany BoŶus Ŷie ŵoże zostać wykorzystaŶy do zawarĐia Zakładów SpeĐjalŶyĐh – „HIT DNIA” oraz
MAXIKOMBI.
6. Aďy saldo koŶta ďoŶusowego zostało przeŶiesioŶe Ŷa koŶto depozytowe, klieŶt ŵusi w terŵiŶie ϭϮϬ dŶi od
zasileŶia koŶta ďoŶusowego, dokoŶać Ŷa koŶĐie ďoŶusowyŵ zawarĐia i poprawŶego wytypowaŶia
dowolŶyĐh zakładów ;z wyłąĐzeŶieŵ Zakładów SpeĐjalŶyĐh – „HIT DNIA” oraz MAXIKOMBIͿ za łąĐzŶą
stawkę odpowiadająĐą trzykrotŶośĐi otrzyŵaŶego ďoŶusu, z ŵiŶiŵalŶyŵ kurseŵ Đałkowityŵ wyŶosząĐyŵ
1,91.
Do oďrotu Ŷie zaliĐzają się kupoŶy wypłaĐoŶe jako Đash-out.
7. Po spełŶieŶiu waruŶków określoŶyĐh w ust. 6 powyżej pozostała kwota bonusowa zostanie przypisana
do KoŶta STS z ŵożliwośĐią dalszej gry luď wypłaty.
§ 4
Odpowiedzialność
OrgaŶizator AkĐji Ŷie poŶosi odpowiedzialŶośĐi za:
a) podaŶie przez UĐzestŶika ŶieprawidłowyĐh, ŶiepełŶyĐh luď ŶieprawdziwyĐh daŶyĐh, osobowych, danych
kontaktowych oraz innych informacji;
b) szkody wyrządzoŶe przez UĐzestŶika spowodowaŶe przez udział w AkĐji ŶiezgodŶie z postanowieniami
Regulaminu;
§ 5
Przetwarzanie danych osobowych
1. PrzetwarzaŶie daŶyĐh osoďowyĐh UĐzestŶików odďywa się zgodnie z postanowieniami ustawy
o ochronie danych osobowych.
2. AdŵiŶistratoreŵ daŶyĐh osoďowyĐh udostępŶiaŶyĐh przez UĐzestŶików jest Organizator.
3. OrgaŶizator w Đelu prawidłowego przeprowadzeŶia Akcji, przetwarza dane osobowe Uczestnika
podane przez niego w formularzu rejestracyjnym do zakładaŶia koŶta STS.
§ 6
Reklamacje
1. Ewentualne reklamacje związaŶe z przeďiegieŵ AkĐji zgłaszać Ŷależy drogą elektroŶiĐzŶą Ŷa adres e-mail:
kontakt@sts.pl luď piseŵŶą Ŷa adres siedziďy OrgaŶizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać: iŵię i Ŷazwisko UĐzestŶika, adres ŵailowy ;opĐjoŶalŶieͿ, uzasadnienie
reklamacji oraz login konta STS.
3. ReklaŵaĐje UĐzestŶików ďędą rozpatrywaŶe przez koŵisję powołaŶą z ϯ przedstawiĐieli OrgaŶizatora
ŶiezwłoĐzŶie, jedŶakże Ŷie późŶiej Ŷiż w terŵinie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. RegulaŵiŶ wĐhodzi w żyĐie dŶia 07.05.2018 roku.
2. OrgaŶizator zastrzega soďie prawo do zakońĐzeŶia AkĐji w dowolnym momencie, o czym uprzednio
poinformuje Uczestników na stronie www.sts.pl. ZakońĐzeŶie AkĐji przed wyzŶaĐzoŶy terŵiŶeŵ Ŷie ŵoże
Ŷaruszać praw ŶaďytyĐh przez UĐzestŶika w trakcie trwania Akcji. Wszelkie zakłady zawarte przez
UĐzestŶika do dŶia wĐześŶiejszego zakońĐzeŶia AkĐji, określoŶego koŵuŶikateŵ przez OrgaŶizatora,
wezŵą udział
w Akcji.
3. OrgaŶizator zastrzega soďie prawo do zŵiaŶy treśĐi ŶiŶiejszego RegulaŵiŶu. Organizator uprzednio
poinformuje Uczestników o treśĐi plaŶowaŶyĐh zŵiaŶ przez umieszczenie przez Organizatora na stronie
www.sts.pl iŶforŵaĐji o plaŶowaŶej zŵiaŶie RegulaŵiŶu zawierająĐej zestawieŶie zŵiaŶ. Zmiana
Regulaminu Ŷie ŵoże Ŷaruszać praw ŶaďytyĐh przez UĐzestŶika w trakĐie trwaŶia AkĐji.
4. W przypadku wykluĐzeŶia UĐzestŶika z AkĐji jest oŶ zoďowiązaŶy do zwrotu otrzyŵaŶej Ŷagrody
luď jej rówŶowartośĐi. Zwrot otrzyŵaŶej Ŷagrody Ŷie wyłąĐza prawa OrgaŶizatora do doĐhodzeŶia
od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. W przypadku, gdy Uczestnik wskutek naruszenia Regulaminu wyrządzi OrgaŶizatorowi szkodę, zoďowiązaŶy
ďędzie do jej pokrycia. W przypadku gdy okaże się, że Ŷa skutek ŶaruszeŶia RegulaŵiŶu przez UĐzestŶika,
została ŵu przyzŶaŶa Ŷagroda, której Ŷie otrzyŵałďy, gdyďy Ŷie dopuśĐił się ŶaruszeŶia, UĐzestŶik teŶ
zoďowiązaŶy ďędzie do zwrotu otrzyŵaŶej nagrody luď jej rówŶowartośĐi.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji na dowolnym jej etapie w
ŶastępująĐyĐh przypadkaĐh:
a) powzięĐia przez OrgaŶizatora podejrzeŶia o posłużeŶiu się przez UĐzestŶika Ŷa potrzeďy uzyskaŶia
Bonusu ŶieŶależąĐyŵi do Ŷiego daŶyŵi osoďowyŵi;
b) wykorzystania BoŶusu do zawarĐia serii zakładów przez UĐzestŶika luď grupę UĐzestŶików, które
z powodu tego BoŶusu luď jakiejkolwiek iŶŶej oferty proŵoĐyjŶej zagwaraŶtują UĐzestŶikowi
lub uczestnikom zysk ŶiezależŶie od wyŶiku, iŶdywidualŶie Đzy też w grupie;
c) naruszenia przez Uczestnika zasad ŶiŶiejszego RegulaŵiŶu luď RegulaŵiŶu Gry, luď też przepisów
oďowiązująĐego prawa;
d) podjęĐia przez UĐzestŶika iŶgereŶĐji w ŵeĐhaŶizŵ AkĐji, Ŷp. w przypadku, gdy UĐzestŶik podjął
działaŶia ŵająĐe Ŷa Đelu oŵiŶięĐie zaďezpieĐzeń, fałszowaŶia wyŶików, fałszowaŶia daŶyĐh.

STS rusza z nową akcją: Wirtualny tydzień!
Rate this post

Freebety: 20 PLN - 20 PLN - 20 PLN

Serwis LegalnyBukmacher.com,przeznaczony jest TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Prezentujemy na swoich łamach tylko te zakłady bukmacherskie, które posiadają zezwolenie do urządzania zakładów wzajemnych wydane przez Ministra Finansów. Totolotek zezwolenie Ministerstwa Finansów AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485 ; Fortuna zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565 ; LV BET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.9.2016.EQK ; Milenium zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599 ; eToto zezwolenie Ministerstwa Finansów AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17 ; forBET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.10.2016 ; STS zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12 ; Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000662497, NIP: 1132929621, REGON: 366521110) - zezwolenie z dnia 22 marca 2018 r. nr PS4.6831.15.2017. Udział w nielegalnych grach hazardowych może stanowić naruszenie przepisów. Hazard związany jest z ryzykiem