#KoszulkaZaGola w Fortunie

Kolejny KONKURS na fanpejdżu Fortuny czyli #KoszulkaZaGola!

Tym razem do wygrania koszulka meczowa Bayernu Monachium! Wytypuj dokładny wynik meczu Bayern Monachium – Sevilla i strzelca pierwszego gola.

Regulamin konkursu „Bayern Monachium – Sevilla FC”:

KoszulkaZaGola w Fortunie

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/eFortunaPL/), zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest „FORTUNA online zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o., z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, 43-400 Cieszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002455 z kapitałem zakładowym 2.376.000,00 zł, REGON 0707074000, NIP: 548-11-92-629 (dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem transgranicznego dostępu do Internetu).
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem serwisu Facebook, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook.
§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem ustępów poniżej.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne.
4. Zaakceptowanie i przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik Konkursu zapoznał się z udostępnionymi mu zasadami Konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie oraz je akceptuje.
5. Uczestnik Konkursu powinien posiadać prawidłowo zarejestrowane, aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook.
6. W Konkursie można uczestniczyć wyłącznie jeden raz. Zabronione jest zakładanie lub używanie dodatkowych kont w celu ponownego uczestniczenia w konkursie.
7. Organizator jest uprawniony do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik w ramach konkursu zamieszcza treści o charakterze bezprawnym lub w inny sposób działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody.
§ 3
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 11.04.2018. Powyższy okres nie obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
2. Warunkiem wzięcia udział w Konkursie jest zamieszczenie konkursowego komentarza w odpowiedzi do posta Organizatora ogłaszającego Konkurs.
3. Pod uwagę będą brane tylko spełniające wymogi Konkursu posty, które zostaną opublikowane do 11.04.2018, do godziny 20:44.
4. W konkursowym komentarzu należy wytypować dokładny wynik spotkania, strzelca pierwszego gola w spotkaniu, w meczu piłkarskim w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a Sevillą FC, który odbędzie się 11.04.2018 o 20:45 (Zadanie Konkursowe).
5. O zwycięstwie decydują, w takiej kolejności: trafienie dokładnego wyniku oraz nazwisko strzelca pierwszej bramki w meczu.
6. Zwycięzcą zostanie jedna osoba uczestnicząca w Konkursie na stronie www.Facebook.com.
7. Przy wyborze zwycięzcy kluczowym aspektem jest podanie dokładnego wyniku. Jeśli większa liczba osób poprawnie wytypuje wynik, pod uwagę będą brane te osoby, które poprawnie wytypowały wynik meczu i pierwszego strzelca bramki . Następnie, wybrana zostanie osoba, określana mianem zwycięzcy konkursu, która zrobiła to najszybciej. Jeżeli żaden z uczestników nie trafi dokładnego wyniku i strzelca, komisja zastrzega, że może nie wyłonić nagrodzonego.
8. W przypadku jeżeli więcej niż jedna osoba udzieli odpowiedzi kwalifikującej się do zwycięstwa w Konkursie, zdecyduje pierwszeństwo zgłoszeń ocenione wg. publikacji zwycięskiego komentarza.
§ 4
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja decydować będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej oraz o przyznaniu nagród uczestnikom spełniającym wszystkie warunki Konkursu.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://www.facebook.com/eFortunaPL/ najpóźniej do dnia 12.04.2018 do godziny 18:00.
3. Nagrodą w Konkursie jest Nagroda rzeczowa w postaci męskiej koszulki piłkarskiej Manchester City, tzw. „domowa”, w kolorze jasnoniebieskim (błękitnym).
4. Do wartości Nagrody rzeczowej zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
5. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.
6. Zwycięzca konkursu obowiązany jest do kontaktu z Organizatorem przez wiadomość prywatną w serwisie społecznościowym Facebook w dniu poinformowania go o zwycięstwie w Konkursie, w celu ustalenia szczegółów odebrania Nagrody.
7. Niedopełnienie tego kroku w wymaganym terminie poskutkuje utratą Nagrody.
8. Zwycięzca Konkursu może wybrać rozmiar koszulki spośród dostępnych: M, L oraz XL.
9. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany Nagrody na inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.
10. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
11. Zwycięzca zobowiązany będzie do przekazania Organizatorowi oświadczenia niezbędnego do celów podatkowych, zawierającego następujące informacje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, właściwy urząd skarbowy. Dodatkowo Zwycięzca w oświadczeniu wyrazi zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych w celach rozliczenia Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu odbioru Nagrody.
§ 5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego etapu Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko oraz adres.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
3. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Pozostaje to bez wpływu na prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu sądowym.
§ 6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – “Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400) ul. Bielska 47.
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania Nagrody.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących Konkurs, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
6. W ramach Konkursu Organizator jest jednocześnie usługodawcą świadczonych drogą elektroniczną usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 1. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:
  1. udostępnienie Regulaminu w serwisie społecznościowym Facebook;
  2. umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym;
  3. umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez zamknięcie profilu Organizatora w Serwisie Facebook lub rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
 4. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari oraz profilu w serwisie Facebook.
 5. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 6. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
 7. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219.t.j.).
 9. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w na stronie www.efortuna.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
#KoszulkaZaGola w Fortunie
3.6 (72.94%) 17 votes

Freebety: 20 PLN - 20 PLN - 20 PLN

Serwis LegalnyBukmacher.com,przeznaczony jest TYLKO dla osób które skończyły 18 lat. Prezentujemy na swoich łamach tylko te zakłady bukmacherskie, które posiadają zezwolenie do urządzania zakładów wzajemnych wydane przez Ministra Finansów. Totolotek zezwolenie Ministerstwa Finansów AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485 ; Fortuna zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565 ; LV BET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.9.2016.EQK ; Milenium zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599 ; eToto zezwolenie Ministerstwa Finansów AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17 ; forBET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.10.2016 ; STS zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12 ; Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000662497, NIP: 1132929621, REGON: 366521110) - zezwolenie z dnia 22 marca 2018 r. nr PS4.6831.15.2017. Udział w nielegalnych grach hazardowych może stanowić naruszenie przepisów. Hazard związany jest z ryzykiem